Avtalsrörelsen i kommunal och regional sektor: vi kräver mer attraktiva villkor och bättre löneutveckling

magnus berg forhandlingschef fackforbundet-dik

Fredagen den 15 december lämnade AkademikerAlliansen över sina avtalskrav till arbetsgivarparterna SKR och Sobona. Akademiker i kommuner och regioner behöver ha en positiv livslöneutveckling och ett hållbart arbetsliv, menar de 16 Sacoförbunden. AkademikerAlliansen betonar att akademiker har en nyckelkompetens som måste värdesättas i kommuner och regioner.

Nu inleds avtalsrörelsen inom kommunal och regional sektor där DIK ingår i förhandlingsorganisationen AkademikerAlliansen som består av 16 Saco-anslutna förbund. DIK:s förhandlingschef Magnus Berg är ordförande i AkademikerAlliansens förhandlingsdelegation och säger:

― Det är nödvändigt att akademiker lönesätts utifrån sin individuella prestation på ett tydligare sätt än idag. Chefer måste ha bättre förutsättningar att sätta lön efter de lönekriterier och intentioner vi har i vårt avtal.

AkademikerAlliansens medlemmar har en nyckelkompetens för att kunna uppfylla och utveckla sektorns samhällsuppdrag. Att kunna rekrytera dessa grupper till sektorn är en förutsättning för att klara det stora kompetensförsörjningsbehovet. Anställningsvillkoren måste anpassas för att sektorn ska vara konkurrenskraftig och kunna locka medarbetare att satsa på en längre karriär inom Det menar Akademikeralliansen som nu har lämnat över sina avtalskrav till arbetsgivarparterna SKR och Sobona.

Övergripande vill vi att

 • Akademisk kompetens ska utvecklas och värdesättas

 • Akademiker ska ha tydliga löneprocesser

 • Akademiker ska ha trygga anställningar

 • Akademiker ska kunna påverka sina villkor

 • Akademiker ska ha förutsättningar för återhämtning

 • Akademiker ska ha förutsättning att kunna utöva gott ledarskap

För att uppnå våra övergripande mål yrkar vi bland annat på

 • att det tydligt framgår i avtalet att arbetsgivaren ska ge förutsättningar för kompetensutveckling. Detta är något som ingår i återkommande utvecklingssamtal mellan medarbetare och chef och som formuleras i individuella utvecklingsplaner som inkluderar fortbildning.

 • att kvaliteten i lokala löneprocesser höjs genom en förstärkt förhandlingsordning, till exempel genom möjlighet att påkalla central partsgemensam konsultation eller förstärkt lönesamtal.

 • att grundregeln om rätten till tillsvidareanställningar behöver förstärkas samtidigt som rätten till olika löneutfyllnader behöver moderniseras.

 • att kvalifikationskraven för föräldrapenningtillägget tas bort.

 • att överenskommelser gällande inlöst rätt till övertidsersättning ska vara uppsägningsbara av båda parter samt att det i anställningsavtalet eller överenskommelsen ska framgå vilket värde som övertiden är inlöst mot.

 • att nattarbetsvillkoren för förbundens medlemmar görs likalydande med andra förbunds avtal.

 • att parterna samverkar kring att skapa ett hållbart arbetsliv för AkademikerAlliansens chefsmedlemmar och att göra det attraktivt att ta på sig ett chefskap.

Läs mer hos AkademikerAlliansen.