Det här är vår värdegrund

Villkor medlemskap

Med DIK som arbetsgivare vet du att du är med och bidrar till positiv samhällsförändring, och att arbeta för DIK innebär att arbeta för förbundets gemensamma värdegrund. Men vad innebär egentligen den?

Att skriva under på DIK:s värdegrund är att skriva under på respekten för allas lika rättigheter och friheter, att aktivt motverka diskriminering och att verka för ett demokratiskt och inkluderande samhälle. Men för DIK stannar inte värdegrunden i vackra formuleringar, det innebär aktiv och kontinuerlig handling såväl internt i organisationen som i externa möten och det dagliga arbetet för våra medlemmar. 

Arbetet för att uppfylla värdegrunden bottnar i övertygelsen om den fackliga styrkan – att både sluta upp bakom individen och att sätta standarder för kollektivets bästa. Därför lyssnar vi ständigt in medlemmars behov, tillgodoser dem utifrån våra förutsättningar och lyfter dem till den politiska agendan.

Vårt värdegrundsarbete förutsätter också att vi alla på DIK prestigelöst och kontinuerligt granskar våra egna ramar och föreställningar, för att varje nuvarande och potentiell medlem och medarbetare ska känna sig välkommen och sedd i förbundet. 

Konkreta exempel på värdegrundsarbetet

Värdegrunden i sin helhet

Värdegrunden finns formulerad i DIK:s stadga och kan läsas i sin helhet nedan.

"Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Alla är berättigade till de fri- och rättigheter som uttalas i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna utan åtskillnad av något slag, som etniskt ursprung, ålder, sexuell läggning, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, egendom, börd eller ställning i övrigt. 

Alla människor har rätt att leva i ett samhälle där demokratiska fri- och rättigheter råder och där det skydd som Europakonventionen utgör äger giltighet. Därför ska alla också ha rätt till och tillgång till en god och väl fungerande verksamhet på de områden, där DIK:s medlemmar är verksamma. Det gäller kultur, media, dokumentation och kommunikation. 

DIK ser facklig organisering som en styrka. Som förbund utvecklar vi samhället och arbetsmarknaden, och ger varje medlem kraft i gemenskapen.

Individens delaktighet, integritet och trygghet är grundläggande värden som vägleder DIK – såväl medlemmen som fackförbundet DIK. Rätten och möjligheten till delaktighet och medskapande i DIK är förbundets styrka. I DIK:s gemenskap är olikheter en tillgång, där alla har möjlighet till utveckling. Lösningar kan vara både individuella och gemensamma."