Diskriminering på arbetsplatsen

diskriminering-ledare

Alla arbetsgivare ska arbeta för att motverka diskriminering, och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Arbetet beskrivs i diskrimineringslagen och kallas för aktiva åtgärder. I arbetet ingår till exempel att förhindra sexuella trakasserier, genomföra lönekartläggning och underlätta för anställda att kombinera arbete med föräldraskap.

Diskrimineringslagen

I diskrimineringslagen står tydligt vad som utgör diskriminering – att någon på något sätt särbehandlar eller kränker en person på grund av någon av diskrimineringsgrunderna. Det är viktigt att du som ledare känner till vilka policyer och riktlinjer som gäller och hur du ska agera om du ställs inför att en kränkning har skett i verksamheten. Om det händer bryter den som utfört kränkningen mot lagen och ska anmälas. Diskrimineringsgrunderna är följande: 

  • kön 

  • könsöverskridande identitet eller uttryck 

  • etnisk tillhörighet 

  • funktionsnedsättning 

  • religion eller annan trosuppfattning 

  • sexuell läggning 

  • ålder

Diskrimineringslagen omfattar även trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna samt sexuella trakasserier. Skyddet mot diskriminering i arbetslivet börjar gälla redan i anställningsprocessen. I praktiken innebär det att en chef eller ledare aldrig får behandla någon på ett illa eller annorlunda sätt, på grund av de skäl som står ovanför. Det innebär också att varje chef och ledare har mycket stor betydelse för möjligheterna till mångfald och likabehandling i sin verksamhet. 

Motverka och förebygga diskriminering

Av diskrimineringslagen följer en skyldighet att ha riktlinjer och rutiner i verksamheten för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Som ledare är det viktigt att jobba förebyggande för att motverka diskriminering på arbetsplatsen, det kallas att bedriva aktiva åtgärder och är reglerat i diskrimineringslagen. Det kan innebära föreläsningar, utbildningar, workshop eller andra sätt att sprida och ta del av information. 

Arbetsmiljöansvar och ansvar för aktiva åtgärder hänger ihop. Hos  Diskrimineringsombudsmannen (DO) finns det bra stöd att få i ert arbete med aktiva åtgärder. 

Ingen ska bli diskriminerad – så här gör du blivit orättvist behandlad på jobbet.

Om diskriminering