Skyddsombud – vad är det?

skyddsombud fackforbundet-dik

Du och dina kollegor är avgörande för att förbättra arbetsplatsens säkerhet. Som skyddsombud kan du bidra till att skapa en hälsosam arbetsmiljö, inte bara genom att följa arbetsmiljölagen utan också komma med insikter och förbättringsförslag för just din arbetsplats. Lär dig mer om skyddsombudets viktiga funktioner och dess betydelse för en tryggare arbetsplats.

Vad gör ett skyddsombud?

Skyddsombudets roll är att säkerställa en hälsosam arbetsmiljö för alla anställda, både fysiskt och psykiskt. Enligt arbetsmiljölagen har skyddsombuden befogenhet att delta i skydds- och hälsokommittéer, uttrycka sina kollegors oro och identifiera potentiella faror och risker på arbetsplatsen. Genom att göra utvärderingar och genomföra förebyggande åtgärder har de en avgörande roll för att skapa en säker arbetsplats. Dessutom ger skyddsombud även råd och stöd till anställda i arbetsmiljöfrågor, vilket i slutändan bidrar till att förebygga olyckor och sjukdomar. Det är skyddsombudets ansvar att rapportera eventuella brister i arbetsmiljön till arbetsgivaren och samarbeta för att hitta lösningar för att förbättra säkerheten.

"Arbetsmiljöfrågor är en så grundläggande del av yrkeslivet och att engagera sig ger kunskap, kraft och mer inflytande att påverka!" Elin Segerstedt, medlem i DIK.

Vilka rättigheter har du som skyddsombud?

Som skyddsombud har du bland annat

  • rätt till utbildning som stödjer ditt uppdrag

  • rätt att utföra ditt uppdrag på betald arbetstid, oavsett tidsåtgång

  • rätt att behålla din lön och andra förmåner

  • rätt till att delta i planeringsarbete kring arbetsmiljö

  • rätt att begära åtgärder vid brister i arbetsmiljön

  • rätt till att stoppa ett arbete inom verksamheten om faran är så allvarlig att arbetstagarens liv och hälsa står på spel (sk. skyddsombudsstopp)

  • rätt att medverka vid skyddsrond

  • rätt att ta del av de handlingar och upplysningar som du behöver för uppdraget.

Vad är skillnaden mellan skyddsombud och huvudskyddskyddsombud?

På arbetsplatser med flera skyddsombud utses även ett huvudskyddsombud som har uppgiften att samordna skyddsombudens arbete och insatser. Huvudskyddsombudet fungerar som representant för skyddsombuden och bistår även med stöd och rådgivning.


– Jag tycker det är viktigt att jobba förebyggande med arbetsmiljön och inte bara efteråt när det har hänt. Hellre då se till att det inte händer något. Läs hela intervjun med Linnéa Nilsson, årets skyddsombud 2023.

Läs intervjun

Så blir du skyddsombud

Så här ser processen ut steg för steg:

1. Val av företrädare: Kollegorna eller det lokala facket på arbetsplatsen väljer en eller flera personer att representera dem som skyddsombud.

2. Ansökan via fackförbund: En blankett som tillhandahålls av ditt fackförbund fylls i för att ansöka om uppdraget som skyddsombud. Ett protokoll eller en minnesanteckning som styrker valet av skyddsombud ska även bifogas.

3. Verkställande av beslut: Efter att beslutet om val av skyddsombud har fattats, verkställs det och arbetsgivaren informeras officiellt.

4. Uppdragstid: Normalt sträcker sig uppdraget som skyddsombud över tre år, om inga andra överenskommelser görs.

Att bli skyddsombud är inte bara ett ansvarsfullt uppdrag utan också en möjlighet att göra verklig skillnad på arbetsplatsen. Genom att ta på sig rollen som skyddsombud kan du vara med och forma en säkrare arbetsmiljö för dig och dina kollegor. Dessutom ger det dig chansen att utveckla din ledarskaps- och förhandlingsförmågor samtidigt som du bidrar till att stärka sammanhållningen och gemenskapen på arbetsplatsen. Att vara skyddsombud är inte bara en titel – det är ett aktivt engagemang för välmående på jobbet.

Har du frågor om rollen som skyddsombud, kontakta oss på fraga@dik.se.