DIK:s organisation

Organisation

DIK:s organisation består bland annat av medarbetare på kansliet och av den förtroendevalda förbundsstyrelsen. Det högsta beslutande organet är DIK:s kongress, som hålls var tredje år.

DIK är ett medlemsstyrt fackförbund som är partipolitiskt obundet. Det högsta beslutande organet är DIK:s kongress som fattar beslut om förbundets inriktning och utser en förbundsstyrelse. DIK:s verksamhet drivs av DIK:s kansli och av förbundets förtroendevalda.

Förbundsstyrelsen och DIK:s kansli består av strax under 50 personer, varav 11 är ledamöter i förbundsstyrelsen. Alla har vi ett och samma uppdrag – att stå bakom dig som är verksam inom kultur, kommunikation och kreativ sektor.

DIK är ett av 23 medlemsförbund i Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. Under Saco-paraplyet samlar närmare en miljon akademiker – studenter, forskare, egenföretagare och anställda.

Till saco.se

DIK:s kongress

DIK:s kongress äger rum vart tredje år och är DIK:s högsta beslutande organ. Kongressen består av 81 ombud, utsedda genom direktval av DIK:s medlemmar. Kongressombuden fattar beslut om inriktningen på förbundets verksamhet för den kommande treårsperioden. Dessutom väljs förbundsstyrelse för kommande kongressperiod samt en valberedning. På kongressen deltar även förbundsstyrelse och förbundsordförande, mötespresidium, valberedning, revisorer och anställda vid DIK:s kansli. Inför kongressen skapas ytor där medlemmar och förbundsorganisationen kan föra dialog kring frågor som är viktiga inför nästa kongressperiod.

Protokoll kongress 18–19 november 2021

Samhällspolitiskt program

DIK:s samhällspolitiska program antogs på kongressen 2021.

Läs programmet här

DIK:s förbundsstyrelse

DIK:s förbundsstyrelse arbetar med de strategiska frågorna för förbundet och ska se till att verksamheten drivs i linje med kongressens beslut. Förbundsstyrelsen består av ordförande och tio ledamöter. Ordföranden arbetar heltid på DIK. I förbundsstyrelsen finns dessutom en representant för förbundets studentmedlemmar. Läs mer om ledamöterna här.

Kansliet

DIK:s kansli arbetar på uppdrag av medlemmarna utifrån de direktiv som kongressen och förbundsstyrelsen ger. Kansliets viktigaste uppgift är att ge fackligt stöd till dig som medlem, men också att hjälpa dig med praktiska frågor om ditt medlemskap.

Lokalfackligt förtroendevalda

De lokalfackligt förtroendevalda utför en viktig del av DIK:s verksamhet. Med stöd från DIK:s kansli bevakar och tillvaratar de dina och de andra medlemmarnas intressen ute på arbetsplatsen.

DIK:s expertgrupper

I frågor av särskild vikt för förbundet kan DIK:s förbundsstyrelse tillsätta expertgrupper. Det kan handla om avgränsade uppdrag som att ta fram etiska riktlinjer för en särskild yrkesgrupp. Det kan också handla om långa och svårlösta uppdrag. Läs mer om expertgrupperna här.

Expertgruppen DIK Student

Inom DIK finns också en expertgrupp för studenter – DIK Student. Du som är student och medlem i DIK kan engagera dig i gruppen. Läs mer här om hur du engagerar dig.

DIK:s stadga sätter ramarna

DIK:s stadga slår bland annat fast förbundets grundläggande värderingar och hur du som medlem kan påverka. Den nu gällande stadgan antogs av DIK:s kongress 24 november 2018.

Läs DIK:s stadga (pdf)

Förbundsstyrelsens klargörande om uteslutning (pdf)

Så kan du påverka DIK

Kontakta DIK:s kansli om du är intresserad av att påverka DIK:s riktning och framtid. Det finns många sätt:

  • Nominera dig själv som ombud till kongressen. Du kan också nominera någon annan eller rösta på det ombud du tycker bäst representerar dig

  • Lägg ett formellt förslag – en motion – inför kongressen

  • Kontakta förbundsstyrelsen och tala om vad du tycker – eller kontakta valberedningen för att anmäla ditt intresse för att själv sitta i förbundsstyrelsen

  • Delta i någon av de expertgrupper som förbundsstyrelsen tillsätter

  • Engagera dig i expertgruppen för studenter – DIK Student