Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället

skolbibliotek-flicka658

DIK har lämnat ett remissyttrande till Läsdelegationens förslag om insatser för barns och ungas läsförmåga och läslust.

Läsdelegationen har på ett förtjänstfullt sätt kartlagt aktörer och verksamheter som är relevanta för den litteratur- och läsfrämjande verksamheten. DIK välkomnar flera av förslagen, exempelvis det läsfrämjandelyft för folkbibliotekarier som inriktas på kompetensutveckling när det gäller läsfrämjande och läsmotiverande verksamhet.

DIK anser dock att delegationen tydligare kunde ha prioriterat bland sina förslag. Det litteratur- och läsfrämjande fältet är stort och många aktörer är involverade. Den verksamhet som möter alla barn och ungdomar är skol- och gymnasiebiblioteken. Deras betydelse för elevers lärande, för läsfrämjande, läsmotivation och digital kompetens är väl dokumenterad i internationell forskning. Skol- och gymnasiebibliotek bemannade med kompetent personal är inte en fråga som ytterligare behöver utredas, utan som måste genomföras och bli verklighet.

DIK anser också att delegationen tydligare skulle ha uppmärksammat den akuta bristen på utbildade bibliotekarier, som mer eller mindre omöjliggör den nödvändiga utbyggnaden av bemannade skolbibliotek. Delegationen kunde utförligare ha knutit an till det arbete som utförts inom ramen för den nationella biblioteksstrategin, och den rapport som gemensamt författats av landets utbildningar i Biblioteks- och informationsvetenskap.

I DIK:s remissyttrande kommenterar vi slutbetänkandet mer utförligt.