Bättre styrning av högskolan kräver mer resurser

f8000194

DIK har lämnat ett remissyttrande till utredningen om En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6). Vi välkomnar ambitionen att skapa mer långsiktighet och samordning. Det kräver dock att också resurstilldelningen är långsiktig.

Tillräckliga resurser är det bästa sättet att värna akademisk frihet och kvalitativ utbildning och forskning, och att lärosäten ska kunna erbjuda bra anställningsförhållanden och bedriva ett aktivt arbete med jämställdhet och breddad rekrytering. DIK anser därför att de totala anslagen till högre utbildning och forskning måste öka och att det s.k. produktivitetsavdraget som syftat till att effektivisera högskolan ska slopas.

DIK välkomnar att den prestationsbaserade ersättningen, där lärosäten får ersättning först efter att studenten fått sina poäng, föreslås tas bort. Ersättningen utgör ett incitament att sänka examinationskrav för att få mer ersättning, och gör det ekonomiskt ofördelaktigt för lärosätena att erbjuda fristående och flexibla kurser, vilket motverkar livslångt lärande.

Utredningen föreslår också att ersättningen per student ska bli den samma för alla ämnen. Eftersom det fortfarande kommer vara upp till lärosäten att fördela resurserna mellan utbildningar har DIK svårt att se effekterna av förslaget. Det är här viktigt att humaniora och samhällsvetenskap, som idag får lägst ersättning, inte fortsätter nedvärderas. Dessa ämnen ger kompetenser som är och kommer att vara avgörande på arbetsmarknaden och som kan bidra till att lösa inte bara kompetensförsörjning utan också flera andra utmaningar samhället och demokratin står inför, inte minst kopplat till hållbar utveckling. Mer resurser till HSTJ-området är avgörande för att utbildningarna ska få mer lärarledd tid, högre kvalitet och bättre anpassas efter de krav arbetsmarknaden ställer.

Slutligen anser DIK att utredningens förslag om jämställdhet, breddad rekrytering, livslångt lärande och trygga anställningar är allt för svaga. Vi lämnar en rad förslag för att stärka lärosätenas arbete på dessa områden.

Läs hela remissyttrandet här.