DIK ökar takten i mångfaldsarbetet

Mangfald-i-kulturen-web

Mångfalden är låg i många av DIK:s yrken, i medlemskåren och bland de förtroendevalda. Den bristande mångfalden får konsekvenser på medlemmarnas arbetsplatser och i det fackliga arbetet. Nu genomför DIK ett antal satsningar som siktar på att öka mångfalden och vässa stödet till medlemmar som utsätts för diskriminering.

Samtidigt som mångfalden är låg i många DIK-yrken har utrikes födda svårt att få jobb. Magasin K har jämfört arbetslösheten mellan inrikes och utrikes födda bibliotekarier och arkivarier i Sverige. Granskningen visar att andelen arbetslösa bland de utrikes födda ligger på 13,4 procent, medan bara 3,2 procent av de inrikes födda är arbetslösa.

– Den bristande mångfalden får konsekvenser både i det fackliga arbetet men också i yrkeslivet. Där kan det exempelvis påverka vilka som tar del av kultur och litteratur, eller vilka som nås av och kan spegla sig i kommunikation. I det fackliga arbetet kan det påverka vilka frågor som drivs och i slutändan skapa skillnader i villkor för olika grupper på arbetsmarknaden, säger Johanna Lindell, vd på DIK.

Medlemsundersökning om mångfald och diskriminering

Under våren 2023 genomförde DIK en enkät bland medlemmarna med fokus på mångfald och diskriminering. Den visade tydligt att diskriminering förekommer i DIK:s yrken och att icke-vita personer är mest utsatta. 18 procent av alla respondenter upplever att det förekommer diskriminering på arbetsplatsen och 15 procent har personligen utsatts under de senaste två åren. Personer som tillhör en minoritetsgrupp är betydligt mer utsatta, särskilt de som är icke-vita (46 procent), är födda utanför Norden (37 procent) eller har en funktionsnedsättning (35 procent).

DIK:s vd Johanna Lindell säger:

– Engagemanget för mångfaldsfrågorna är stort i DIK, från kongress och förbundsstyrelse, men också bland medlemmarna. Nu drar vi igång ett antal viktiga insatser som vi tror kommer förändra i rätt riktning. Vi startar med kompetenshöjande insatser, både internt i DIK:s organisation och för våra chefsmedlemmar.

Planerade utvecklingsinsatser

  • DIK:s chefsmedlemmar ska erbjudas utbildning i att motverka diskriminering och rekrytera för mångfald.

  • Satsning på intern kompetenshöjning för DIK:s anställda kring mångfalds- och diskrimineringsfrågor.

  • Utveckla metoderna för att fånga upp medlemmar som utsatts för diskriminering.

  • Fortsätta att utveckla DIK:s arbete med jämlikhetsdata, samt insatser för att sprida metoden till fler aktörer.

  • Särskild värvningssatsning riktad till studenter och unga yrkesverksamma.

  • Utvecklingsinsatser för att sänka trösklarna till ett fackligt engagemang, med syfte att öka mångfalden bland de fackligt aktiva.

  • Fortsätta driva krav på skärpningar i diskrimineringslagen.

  • Fortsätta driva krav på att alla barn och unga ska få tillgång till kultur, kvalitativ kulturskola och bemannade skolbibliotek.

  • Fortsätta driva krav på breddad rekrytering till högskolor och universitet.