Framtidens bibliotekarier och deras arbetsmarknad

bibliotek

Det behövs fler utbildningsplatser, en breddad rekrytering och en strukturerad kompetensutveckling för bibliotekarier. Det konstaterar DIK och Svensk biblioteksförening i en ny rapport.

Det behövs fler utbildningsplatser, en breddad rekrytering och en strukturerad kompetensutveckling för bibliotekarier. Det är några av slutsatserna som presenteras i rapporten "Kompetensturnén – om framtidens bibliotekarier och deras arbetsmarknad", som tagits fram av DIK och Svensk biblioteksförening.

– Ett vitalt biblioteksväsende är helt beroende av att det finns tillräckligt många utbildade bibliotekarier och relevant kompetens som präglas av samma mångfald som samhället det verkar i. Fler utbildningsplatser och breddad rekrytering till bibliotekarieutbildningarna är nyckeln till framtidens bibliotek, säger Anna Troberg, ordförande i DIK.

– Vi har tagit reda på hur det ser ut i dag på bibliotekarieutbildningarna, för att få en bättre kunskap om vad som behöver utvecklas framåt. En viktig slutsats är att biblioteken behöver bredda sin kompetens för att klara av det omfattande uppdraget. Bibliotekarieprofessionen synliggörs och utvecklas i mötet med andra kompetenser på bibliotek, säger Johanna Hansson, ordförande för Svensk biblioteksförening.

Svensk biblioteksförening översatte under 2017 IFLA:s riktlinjer för kontinuerlig professionell utveckling. Tillsammans med DIK anordnades sedan en workshop med brett deltagande från sektorn. Där konstaterades att det saknades ett väsentligt perspektiv – studenternas.

DIK och Svensk biblioteksförening åkte därför på turné och besökte alla fem biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningar i Sverige för att träffa studenter och lärare. Samtalen fokuserade på framtidens arbetsmarknad, kompetensutveckling och på bibliotekariens roll i framtiden. Det stod klart att studenterna hade andra förväntningar på sin utbildning, och till viss del även på yrkesrollen, än vad en biblioteks- och informationsvetenskaplig utbildning faktiskt innebär. Det finns också ett stort behov av att förändra den traditionella bilden av en bibliotekaries arbete och kompetenser.

Utifrån samtalen med utbildningarna och mötet med studenterna ser DIK och Svensk biblioteksförening fyra konkreta åtgärder som behövs för att ge bibliotekarier rätt förutsättningar för att utvecklas:

  • Utöka antalet utbildningsplatser. Det är på vissa håll i landet brist på bibliotekarier, samtidigt som vi ser ett stort framtida behov av skolbibliotekarier.

  • Satsa på breddad rekrytering för rätt bibliotekarier i framtiden. Ska ett bibliotek kunna vara del av ett samhälle, måste det även spegla det.

  • Säkerställ strukturerad kompetensutveckling. Det finns ett stort behov av en strategi för kontinuerlig professionell utveckling där möjligheter och ansvar förtydligas – mellan arbetstagare, arbetsgivare och lärosäten.

  • Skilj på profession och kompetens på bibliotek. Bibliotekarier är nödvändiga på ett bibliotek. Deras unika kompetenser går inte att byta ut. Men biblioteken utvecklas i takt med samhället. Det innebär att det på vissa bibliotek kan behövas kompetens som inte bibliotekarier besitter.