Kultursektorn måste få mer resurser – DIK kommenterar vårbudgeten

varbudget2021-kommentar fackforbundet-dik

Idag presenterade regeringen sin vårbudget. DIK efterlyser bland annat mer satsningar på kompetensutveckling och en levande kultursektor.

Vårbudgeten för 2021 har tydligt fokus på att minska spridningen av covid-19 och fortsätta vaccineringen, samt att dämpa pandemins effekter på samhället, arbetsmarknaden och ekonomin. Den stora satsningen är ett ”jobbpaket för fler i arbete” där 1,8 miljarder avsätts till åtgärder för jobb och omställning. Satsningen är en överenskommelse mellan regeringspartierna, C och L och riktas framför allt till unga, nyanlända och långtidsarbetslösa.

Bredare satsningar på omställning behövs

DIK välkomnar regeringens satsningar på nyanlända och långtidsarbetslösa som bland annat innefattar matchningstjänster och fler yrkesutbildningar i kombination med svenska för invandrare eller svenska som andraspråk.

Men coronapandemin har också drabbat de med högre utbildning. Alla jobb som försvinner kommer inte tillbaka, samtidigt som en snabb digital utveckling gör att yrken förändras. Behovet av omställning och livslångt lärande, som var stort redan innan pandemin, har förstärkts. Därför hade DIK också velat se satsningar på relevant och lättillgänglig vidareutbildning, både för de som blivit av med sitt arbete och för de som behöver utbilda sig parallellt med yrkeslivet. Här behövs fler korta kurser, på låg fart och kvällstid, på fler platser och på distans. Regeringen har under pandemin gjort en del satsningar på bristyrken i välfärden, men tillgänglig vidareutbildning behövs också för andra, exempelvis är utbudet allt för tunt inom humaniora och samhällsvetenskap.

Kompetensutveckling under permitteringarna

Under pandemin finns också ett unikt tillfälle att använda den tid som frigörs genom permitteringar till kompetensutveckling. Ändå har bland annat Arbetsförmedlingen sett att tiden som läggs på kompetensutveckling inte har ökat under pandemin. Sedan årsskiftet kan arbetsgivare ansöka om ersättning för kompetensinsatser som genomförs under den tid anställda är permitterade. Det är bra, men maxbeloppet för ersättningen kommer i de flesta fall bara vara 10 000 kronor per arbetstagare. DIK anser därför att ersättningen bör höjas. Kraven behöver också skärpas så att alla arbetsgivare blir skyldiga att kartlägga kompetensbehovet och erbjuda kompetensinsatser under permitteringen.

Studenters trygghet måste stärkas

Som DIK tidigare har synliggjort har unga och studenter drabbats hårt av pandemin, och DIK har bland annat sett en kraftig ökning i arbetslöshet bland yngre medlemmar. Det är därför bra att regeringen satsar på fler sommarjobb och sommarkurser och en tillfällig utbyggnad av folkhögskolan. För att stärka studenters trygghet under övergången från studier till arbete vill DIK också att studerandevillkoret ska återinföras i arbetslöshetsförsäkringen.

Större och långsiktiga satsningar på kulturen behövs

Under pandemin har kultursektorns sedan länge ansträngda ekonomi blottlagts. Sektorn kämpar med kortsiktiga och låga anslag som påverkar både anställningstryggheten och arbetsmiljön. Alltför många går mellan olika tillfälliga anställningar och det är denna grupp som drabbats hårdast under pandemin. Som exempel har var fjärde med en tidsbegränsad anställning i museisektorn förlorat jobbet.

I vårändringsbudgeten gör regeringen mindre satsningar på hemslöjd och kulturmiljövård. DIK välkomnar dessa och även de krisstöd som regeringen gett till kultursektorn under pandemin. Men för att säkerställa en levande kultursektor med bra arbetsmiljö och trygga anställningar måste sektorn få långsiktigt stärkta resurser. Återstarten av kulturen efter pandemin blir ett viktigt tillfälle att göra om och göra rätt. Den mest avgörande insatsen är att öka de permanenta budgetsatsningarna på både nationell och lokal nivå.

Mer resurser är också avgörande för att kultursektorn ska kunna vara tillgängliga både fysiskt och digitalt. Under pandemin har sektorn och dess anställda jobbat hårt för att fortsätta vara tillgängliga trots att många verksamheter varit stängda för besökare. Det har resulterat i ett stort och brett digitalt utbud som kan leva kvar även efter pandemin. Men sektorn kan inte förväntas fortsätta erbjuda både ett digitalt och ett fysiskt utbud utan mer resurser. DIK hoppas få se större och bredare kultursatsningar i höstbudgeten.

Läs alla nyheter från DIK här.

Så tycker vi