Det innebär nya LAS

Illustration LAS

Den 1 oktober 2022 sker stora förändringar i lagen om anställningsskydd (LAS) och andra arbetsrättsliga lagar. Här listas de mest centrala delarna för dig som DIK-medlem.

När Januariavtalet förhandlades fram var arbetsrätten en central fråga. I överenskommelsen beslutades att arbetsrätten skulle moderniseras med målsättningen att ge arbetsgivare mer flexibilitet samtidigt som individen skulle skyddas mot godtyckliga uppsägningar. Det resulterade i att arbetsmarknadsparterna på privat sektor, i första hand PTK och Svenskt Näringsliv, tog fram ett fullt förslag om nytt huvudavtal, som också krävde stora lagändringar.

Riksdagen accepterade de slutgiltiga lagförslagen, som totalt innefattar över 20 ändrade och helt nya lagar, som trädde i kraft i slutet av juni och tillämpas från 1 oktober. Av dessa kan till exempel lagen om anställningsskydd (LAS) och den nya lagen om omställningsstudiestöd få stor inverkan på DIK:s medlemmar.

- Lagändringarna innebär positiva förändringar i trygghetssystemen för den som förlorar eller riskerar att förlora sitt jobb, och för att stärka individernas kompetens i bred mening. Framför allt när det kommer till omställningsstödet, säger Magnus Berg, förhandlingschef på DIK och fortsätter: 

 - Samtidigt är vissa delar av anställningstryggheten lite urholkad med de nya villkoren. Där kommer vi på DIK följa utvecklingen nära för att ge våra medlemmar de bästa möjliga förutsättningarna utifrån den nya lagen. 

Nedan listas de, för DIK:s medlemmar, mest centrala förändringarna i lagändringarna.  Observera att kollektivavtal som finns på din arbetsplats kan komplettera lagarna, eller ha andra villkor. Hör därför alltid av dig till oss om du har frågor gällande just din arbetsplats och situation.  

Observera: På grund av strandade förhandlingar mellan PTK och arbetsgivarorganisationen Fremia, kommer dock omställningsstödet inte gälla medlemmar på arbetsplatser som har kollektivavtal med just Fremia.

-Det är väldigt olyckligt att parterna inte har lyckats komma fram till ett kollektivavtal. Och det är anmärkningsvärt att en så stor arbetsgivarorganisation står utan omställningsstöd, konstaterar Berg.

Är du osäker på vilket kollektivavtal som gäller på din arbetsplats – fråga din arbetsgivare eller kontakta oss.

Läs mer om de strandade förhandlingarna här.


Ökade möjligheter till vidareutbildning och stärkt ställning på arbetsmarknaden
 

För dig som vill läsa vidare under en anställning erbjuder villkoren i den nya lagen om omställningsstudiestöd möjlighet till studier under pågående anställning, med upp till 80 procent av lönen. 

Syftet med studiestödet är att underlätta för den som arbetar att bredda sin kompetens och bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. Studerar du heltid har du rätt till stödet i 44 veckor, studerar du deltid gäller stödet längre.  

För att bli berättigad stöden behöver du ha arbetat en viss tid eller omfattning. Studiestödet gäller för utbildningar som kan stärka individens ställning på arbetsmarknaden. 

Snabbare väg till trygga anställningar 

Med nya LAS halveras tiden du behövt arbeta för att du ska få en tillsvidaretjänst. Tidigare har du behövt arbeta mer än 24 månader under en femårsperiod, nu sänks det till mer än 12 månader för att tjänsten automatiskt ska omvandlas till en tillsvidaretjänst. Detta gäller särskild visstidsanställning, inte vikariat. Har du jobbat mer än 9 månader under en treårsperiod i anställningsformen "Särskild visstidsanställning" (läs mer nedan) har du dessutom förtur till en ny anställning i samma form.  

“Särskild visstidsanställning” är den nya benämningen på det som tidigare hette "Allmän visstid". Har en anställd haft tre eller flera särskilda visstidsanställningar under en månad, tillgodoräknas de som en sammanhängande anställningstid vid beräkningen av anställningstid. I övriga bemärkelser anses man dock inte ha varit anställd utöver de faktiskt arbetade dagarna.

Bättre förutsättningar för bemanningsanställda
 

Är du anställd hos bemanningsföretag och har varit placerad på samma driftsenhet hos ett kundföretag i minst 24 månader under en period om 36 månader, ska du erbjudas tillsvidareanställning hos kundföretaget. Det finns en möjlighet för arbetsgivaren att köpa sig fri från detta med 3 månadslöner.  

“Sist in, först ut” – inte längre självklart   

Förändringarna i  “sist in, först ut”-regeln  är en av de mest omtalade områdena i nya LAS. Det är numera inte lika självklart att personer som jobbat länge på arbetsplatser sitter säkrast. För med den nya LAS kan arbetsgivarna undanta tre personer från den regeln, förutsatt att de kan motivera varför just de tre är viktiga för verksamheten. Tidigare har det bara varit arbetsplatser med max tio anställda som fått göra undantag och undantagen har då omfattat högst två personer. 

Lättare att bli uppsagd av personliga skäl  

För att en arbetsgivare ska kunna säga upp en person på grund av misskötsel, så kallat “personliga skäl”, innebär nya LAS  att färre omständigheter ska vägas in i bedömningen. Med andra ord – den som missköter sig på jobbet får färre chanser att behålla sin tjänst. Regelverket ska även skrivas om för att mer tydligt  formulera konkreta situationer som ger arbetsgivaren rätt till uppsägning. 

“Saklig grund” blir “sakliga skäl” 

Uppsägning från arbetsgivarens håll ska numera baseras på sakliga skäl i stället för saklig grund och innefatta både arbetsbrist och personliga skäl. Begreppsändringen påverkar inte något vid uppsägning på grund av arbetsbrist, men ska ge ökad förutsebarhet när uppsägning sker på grund av personliga skäl.  

Ingen lön under uppsägningstvist  

Personer som blivit uppsagda av personliga skäl men valt att bestrida uppsägningen, har tidigare kunnat ha anställningen kvar under tiden de väntat på domstolsbeslut. Med nya LAS tas den rätten bort – arbetsgivaren har med andra ord inte en skyldighet att betala ut lön under den uppsägningstid som väntan på domstolsbeslut innebär. I stället ska den uppsagda personen vara berättigad till A-kassa under den perioden (efter den karenstid som gäller enligt tidigare regler).


Hyvling begränsas 

Hyvling – det vill säga möjligheten för arbetsgivaren  att göra om din heltidsanställning till deltid – finns kvar i nya LAS. Skillnaden är att den som varit anställd längst har första “tjing” på att behålla full sysselsättningsgrad. Den som får minskad sysselsättningsgrad får dessutom rätt till  en omställningsperiod motsvarande en uppsägningstid på max tre månader –deltiden  får inte träda i kraft direkt.