Så tuff är byråbranschen – enligt ny rapport från DIK

manbun

Ojämställdhet, gratisjobb och otrygga anställningar. DIK:s rapport ”Vad är du beredd att offra?” blottar de usla villkoren i byråvärlden.

Hela rapporten finns att läsa här. 

DIK har gett Kantar Sifo i uppdrag att göra en genomlysning av den del av kommunikationsbranschen som har störst utmaningar när det kommer till arbetsvillkor och arbetsmiljö – byråbranschen. Resultatet är nedslående. I rapporten konstateras bland annat att:

  • sju av tio brukar jobba hemifrån trots att de är sjuka.

  • hälften jobbar mer än de får betalt för.

  • kvinnor tjänar i genomsnitt 5 300 kronor mindre än män – varje månad.

Kvinnor tjänar mindre och jobbar oftare sjuka

Av de som uppgett att de brukar jobba trots att de är hemma på grund av sjukdom svarar 51 procent av kvinnorna och 36 procent av männen att de gör det ganska ofta, eller mycket ofta. Resultaten väcker frågor kring om branschens höga arbetsbelastning och otrygghet gör att framför allt kvinnor inte anser sig kunna vara frånvarande på grund av sjukdom. Att kvinnor dessutom tjänar mindre varje månad, även jämfört med män med samma titel, visar på stora problem med jämställdhet inom branschen.

Gratisjobb och otrygga anställningar

Nästan hälften (46 procent) svarar också att de jobbar mer än vad de får betalt för. Det rör sig till exempel om arbete utanför arbetstid, eller obetald övertid. Av dessa uppger nästan åtta av tio, 76 procent, att de gör det ganska eller mycket ofta.

Vidare visar rapporten att de som inte är tillsvidareanställda har ett sämre skydd mot arbetslöshet, trots att de ofta är i större behov av det. Bara sex av tio är med i a-kassan, jämfört med åtta av tio tillsvidareanställda. Drygt var tredje respondent är egenföretagare eller frilans. Av de som är över 53 år är så många som hälften egenföretagare och det är framförallt männen som driver eget.

Åtta av tio saknar kollektivavtal

Hur det kan komma sig att just denna bransch brottas med sådana anmärkningsvärda arbetsmiljö- och jämställdhetsproblem lyfts i rapporten. En av de orsaker som lyfts fram är avsaknaden av kollektivavtal. Hela åtta av tio tillfrågade personer svarar att de saknar kollektivavtal vilket står i skarp kontrast till arbetsmarknaden i stort där bara en av tio saknar kollektivavtal. Detta föder enligt rapporten otrygghet, ohälsa och ojämställdhet i en omfattning som är svår att återfinna i andra branscher.

Att fler byråer bör teckna kollektivavtal är också en av åtgärderna som DIK föreslår i rapporten då man ser att kollektivavtal kan fungera som HR-stöd i en bransch där HR-funktioner ofta saknas.

Arbetsgivare måste följa lagen

Andra åtgärder som lyfts fram är en svensk modell för egenföretagare, strukturella insatser för jämställdhet samt vikten av att flexibelt och digitalt arbete ska ingå i arbetsmiljöarbetet.

Oavsett om det finns kollektivavtal eller inte är arbetsgivare skyldiga att leva upp till de lagar som reglerar arbetstid, arbetsmiljö och diskriminering. Det är aldrig acceptabelt att behöva jobba sjuk eller utan ersättning, och alla arbetsgivare är skyldiga att kartlägga och åtgärda osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män och motverka sexuella trakasserier.

Kort om rapporten:

Rapporten baseras på en rikstäckande undersökning gjord av Kantar Sifo på uppdrag av DIK. 500 telefonintervjuer genomfördes med personer i byråbranschen mellan 23 april–25 maj 2018. Med byråbranschen avses företag med huvudsaklig näring inom reklam, PR och kommunikation eller grafisk design.

Sammanfattning:

  • Mer än åtta av tio saknar kollektivavtal.

  • De som inte är tillsvidareanställda har ett sämre skydd mot arbetslöshet då bara sex av tio är med i a-kassan, jämfört med åtta av tio tillsvidareanställda.

  • Drygt var tredje respondent är egenföretagare/frilans. Av de som är över 53 år är så många som hälften egenföretagare.

  • Kvinnor är oftare tillsvidareanställda medan män i högre grad är egenföretagare.

  • Män tjänar i genomsnitt 5 300 kronor mer än kvinnor varje månad. På tio år blir det 636 000 kronor. Det påverkar kvinnors ekonomi på kort och lång sikt, och leder till betydligt lägre pension.

  • Sju av tio brukar jobba trots att de är hemma sjuka. Av dem svarar varannan kvinna och var tredje man att de gör det ganska eller mycket ofta. Det är också betydligt vanligare bland de som inte är tillsvidareanställda.

  • Hälften jobbar mer än de får betalt för, till exempel utanför arbetstid eller i form av obetald övertid.