Så tycker DIK om nya museilagen

utstallning
Lorem ipusm

Idag fattade riksdagen beslut om en samlad kulturarvspolitik. Enligt kulturministern har den nya kulturarvspolitiken tre bärande grundtankar: ett lagstadgande av museernas oberoende, kunskap och bildning i fokus samt kulturarv i hela landet.

Det mest uppmärksammade i den nya politiken är förslaget om en museilag. Lagförslaget säger bland annat att ”Museihuvudmännen ska säkerställa att ett museum har ett bestämmande inflytande över verksamhetens innehåll”. Det innebär att den i svensk kulturpolitik sedan länge etablerade principen om armlängds avstånd mellan den politiska nivån och verksamhetens konkreta utformning nu får ett direkt lagstöd. Det är enligt DIK utmärkt. Politiken ska slå fast mål och sätta ramarna, men inte peta i innehållet. Ansvaret för hur den konkreta verksamheten ska utformas tillhör museernas ledning och utbildade personal.

Att vi får en museilag just nu, 2017, kan ses i ljuset av den politiska utveckling som sker i Sverige, Europa och i andra delar av världen. Kulturarvet har blivit både politiserat och polariserande och används i allt högre grad för att bekräfta, stärka eller skriva om historien så att den passar just den egna gruppen och ideologin. Populistiska/nationalistiska rörelser har alltid velat använda kulturarvet för sina egna syften. Med en museilag som slår fast museernas verksamhetsmässiga oberoende blir det svårare att politiskt styra museernas innehåll, oavsett huvudmännens politiska färg. Det ger museitjänstemännen något konkret att luta sig mot om klåfingriga politiker har åsikter om vilken utställning som ska sättas upp eller vilka samtal som ska föras.

Men frågan kvarstår hur verkningsfull den nya lagen kommer bli? I likhet med bibliotekslagen finns det i förslaget till museilag inga sanktionsåtgärder inskrivna som kan användas mot den som bryter mot lagen. Trots denna svaghet är DIK mycket positiva till lagen. Den ger de museianställda stöd vid eventuella konflikter med huvudmännen. Förhoppningsvis kan den nya museilagen i likhet med bibliotekslagen också fungera som utgångspunkt för fortsatt verksamhetsutveckling vid museerna.