Sjukförsäkringen måste repareras

Sjukdom stress

Regeringens utredning om en begriplig och trygg sjukförsäkring är på många sätt ett steg i rätt riktning. Nu är det viktigt att riksdagen går vidare med förslagen.

DIK har lämnat ett yttrande till betänkandet En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering (SOU 2020:06). DIK välkomnar förslagen som är steg i rätt riktning för en tryggare och bättre sjukförsäkring. Nu är det viktigt att riksdagen går vidare med förslagen.

Utredningen presenterar bland annat förslag som ska hjälpa den som är sjukskriven att bättre förstå Försäkringskassans beslut. Det ska tydligare framgå vad för typ av arbete som den sjukskrivne bedöms klara av. Efter 180 dagar prövas arbetsförmågan för att ta ett arbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden, och om så bedöms förlorar den sjukskrivne sin sjukpenning. Problemet är att prövningen idag görs med hänvisning till fiktiva jobb som inte finns. Därför föreslås att Försäkringskassan ska tvingas ange vad för faktiskt existerande, normalt förekommande arbete den sjukskrivne bedöms klara av. Ärenden ska dessutom utredas mer. DIK är positiva till förslagen då de bidrar till att göra sjukförsäkringsprocessen mer transparent och begriplig.

Andra förslag innebär att reglerna i rehabiliteringskedjan mjukas upp. Det föreslås att nya beviskrav införs för att göra det möjligt att skjuta upp prövningen av arbetsförmågan mot andra jobb än det nuvarande. Om det finns skäl som talar för att den som är sjukskriven i ett senare skede kan återgå i arbete hos den nuvarande arbetsgivaren, ska personen i fråga inte behöva prövas mot hela arbetsmarknaden och därigenom riskera utförsäkring. DIK anser att en för tidig prövning riskerar att förhindra rehabilitering och är därför positiva till förslaget. Det gäller särskilt de som är sjukskrivna för stressrelaterad sjukdom eller utmattningssyndrom, för vilka en för tidig prövning kan innebära än mer stress och oro.

Därutöver föreslås att äldre sjukskrivna nära pensionsålder ska kunna undantas från reglerna, och alltid få sin arbetsförmåga bedömd för arbete hos sin nuvarande arbetsgivare. DIK är positiva till förslaget då det förhindrar att äldre som är i slutet av arbetslivet tvingas till omställning. Det skulle även förhindra att äldre individer som nekas sjukpenning lämnar arbetslivet med lägre pension. Samtidigt finns viss risk att förslaget cementerar äldre arbetskrafts mer utsatta ställning på arbetsmarknaden och den diskriminering som till exempel gör det svårt för äldre att söka nya jobb.

De aspekter av sjukförsäkringen som utredningen lyfter har varit nödvändiga att se över och förslagen är viktiga steg för att påbörja reparationen av sjukförsäkringen. DIK vill dock betona vikten av att se helheten och inte glömma bort att rikta fokus mot orsakerna och angripa varför människor blir sjuka. Det krävs ett mer hållbart och jämställt arbetsliv.

DIK framför även att det finns ett behov av en mer flexibel och nyanserad sjukförsäkring. DIK är bland annat kritiska till den heltidsnorm som präglar sjukförsäkringssystemet, och vill framöver se förslag som tar i beaktande att den som är sjukskriven kanske inte klarar av att återgå i arbete i samma omfattning som innan sjukfallet. Stressrelaterade sjukdomar och utmattningssyndrom är stora samhällsutmaningar och bland de vanligaste orsakerna till att akademiker, och främst kvinnliga akademiker, sjukskrivs. Därför är det både ur ett folkhälsoperspektiv och kompetensförsörjningssynpunkt viktigt att möjliggöra för fler att återgå till arbete inom sin profession.

Läs mer i DIK:s remissyttrande här.

Vill du läsa mer om förslagen?

Efter att remisstiden löpt ut är det tydligt att det råder delade meningar om förslagen. Förslagen har stöd från facken, men har mött kritik från arbetsgivare och Försäkringskassan.

Läs LO, TCO och Sacos debattartikel om Försäkringskassans remissvar här.

För att riksdagen ska gå vidare med utredningen för en tryggare och bättre sjukförsäkring har Saco startat en namninsamling för att sätta press på politikerna. Skriv under här om du håller med.