Föräldraledighet

Här finns vanliga frågor om föräldraledighet. Undrar du något mer? Tveka inte att kontakta oss på fraga@dik.se.

Jag planerar att gå ner i tid, från 100% till 80% av heltid, under ett kalenderår, med stöd i föräldraledighetslagen. Mitt yngsta barn är sex år. Men jag har inte föräldrapenning kvar utan vill gå ner i tid utan annan inkomst. Har jag rätt till det? Vidare undrar jag om rätten att ta ut den ledigheten på önskade tider?


Svar: Vi börjar med frågan om du har rätt till att gå ner i tid eller inte. Av 7§ Föräldraledighetslagen (FL) framgår att du har rätt att gå ner i arbetstid med maximalt 1/4 fram tills dess att barnet fyller 8 år. Du kan även ha rätt att gå ner i tid om barnet är äldre än 8 år men inte har gått ut sitt första skolår. Så ja, du har rätt att gå ner i arbetstid från 100% till 80%, trots att du inte har några föräldradagar kvar.

Rätten att minska arbetstiden med som mest en fjärdedel gäller i förhållande till heltidsarbete, dvs föräldraledighetslagen ger en rätt att arbeta 75 %. Om du vill läsa eller visa lagtexten kommer här en länk till Föräldraledighetslagen (FL). Rätten till delledighet utan föräldrapenning återfinns alltså i 7 § FL.

Din sjukpenninggrundande inkomst kan påverkas
Du bör dock vara medveten om att din sjukpenninggrundande inkomst (förkortas SGI) kan påverkas eftersom din inkomst blir lägre när du går ner i tid. Detta kan exempelvis innebär att den ersättning du skulle få från Försäkringskassan om du skulle blir långvarigt sjuk blir lägre.

Arbetstidens förläggning vid arbetstidsminskning

Din andra fråga; hur minskningen av arbetstiden ska förläggas vid arbetstidsminskning med stöd av föräldraledighetslagen är svårare att ge ett lika bestämt svar på.

Föräldraledighetslagen ger ett starkt stöd till arbetstagaren avseende tillmötesgående av arbetstagarens önskemål. Men det är inte det samma som att du som arbetstagare har rätt att helt fritt välja när du ska vara ledig och inte.

Enligt 12 § FL kan delledigheten antingen läggas ut så att man är ledig en hel/hela dagar (kallas komprimerad eller koncentrerad deltid) eller så kan delledigheten förläggas spritt över veckan, antingen som du vill göra (att vissa särskilda tider undviks) eller genom att korta alla dagar lika mycket.

Av 14§ FL framgår att arbetstagaren ska samråda med arbetsgivaren om ledighetens förläggning och att ledigheten ska förläggas i enlighet med arbetstagarens önskemål om en sådan förläggning inte medför en påtaglig störning av arbetsgivarens verksamhet.
Du skriver att din arbetsgivare inte vill att du minskar arbetstiden under två kvällar för att det är svårt att lösa för arbetsplatsen.

För att arbetsgivaren ska kunna neka dig detta upplägg av ledighetens förläggning krävs alltså att din tänkta ledighet medför påtaglig störning arbetsgivarens verksamhet. Kan inte arbetsgivaren visa att det innebär påtagliga störningar är huvudregeln att du ska få förlägga arbetstiden som du vill/behöver.

Av kommentarerna och förarbetena till Föräldraledighetslagen framgår att arbetsgivaren får vara bredda att stå ut med en hel del innan de får neka ledigheten.

Att behöva göra om schemat för övriga anställda är alltså inte skäl nog att neka.
Så JA, kan absolut stå på dig i samtalet med arbetsgivaren och be om att faktiskt få en hantering av ledigheten som är i enlighet med föräldraledighetslagens regelverk.


Jag har sagt upp mig från mitt jobb. Jag trodde det var 2 mån uppsägningstid men den är på 3 mån. Jag är föräldraledig nu, kan jag ansöka om ytterligare föräldraledighet under uppsägningstid?

Svar: Det finns en skrivning i Föräldraledighetslagen (13§) av vilken framgår att en ansökan om föräldraledighet ska göras minst 2 månader innan ledighetens början, eller så snart det kan ske. I ditt fall har ju gränsen för 2 månader innan visserligen just passerats, men självfallet kan du ändå ansöka om mer föräldraledighet, så att även sista månaden av din uppsägningstid omfattas.

Rent teoretiskt skulle arbetsgivaren kunna hävda att de första dagarna i januari inte är "i rätt tid" och att det innebär problem för verksamheten om du är föräldraledig just första veckan i januari. Mot bakgrund av att du är föräldraledig i nuläget i kombination med att du sagt upp dig borde det rimligen snarare ligga i deras intresse att bevilja dig ledigheten i enlighet med ansökan. Den övriga delen av januari kan de alltså inte neka dig att vara föräldraledig. Om arbetsgivaren inte vill godkänna din förlängda föräldraledighet i sin helhet är du välkommen att kontakta oss igen.

Om orsaken till att du har sagt upp dig är att du tänkt påbörja en annan anställning omedelbart i anslutning till uppsägningstidens slut, är det dock inte möjligt att lösa den uppkomna situationen med förlängd föräldraledighet från din nuvarande arbetsgivare.

Så länge du är anställd har du en lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren. Du kan alltså inte utan påbörja en annan anställning så länge anställningen består utan att riskera att det anses vara i strid med lojalitetsplikten. I det läget är det alltså bättre att ansöka om tjänstledighet för att tillträda den nya tjänsten i stället för att ansöka om förlängd föräldraledighet. I praktiken skulle det vara det samma som att be om att få en förkortad uppsägningstid.


Jag väntar mitt första barn i vår och försöker få grepp om allt detta med föräldrapenning. Jag har förstått att det är från Försäkringskassans hemsida man hittar det man behöver för att förstå hur föräldrapenningen fungerar. Men så har jag hört att om man är med i facket så kan man få uppemot 90 procent av lönen i föräldrapenning. Stämmer detta? Föräldralön har det kallats, har också hört om föräldrapenningtillägg. Är det samma sak? Jag är statligt anställd.


Svar: Det stämmer att Försäkringskassans hemsida är bästa stället att få den information man behöver om hur föräldrapenningen fungerar och vad som gäller för ersättningen.

DIK är ju en del av Akademikernas centralorganisation och även på Sacos hemsida finns värdefull information om föräldrapenning.

Det stämmer också att det i många kollektivavtal finns en förmån inbyggd som ger rätt till en utfyllnad av föräldrapenningen från Försäkringskassan. Ofta kallas denna förmån föräldralön men i många avtal kallas den också för föräldrapenningtillägg. Det är synonyma begrepp.

Föräldrapenningtillägg är en förmån i alla lönenivåer eftersom den ger en utfyllnad både på den del av lönen som ligger under maximal nivå för föräldrapenning och kompenserar lönebortfall för den del av lönen som ligger över det så kallade taket i föräldraförsäkringen (2019 går gränsen i föräldraförsäkringen vid 38 750 kr i månaden).

Som statligt anställd har du en särskilt värdefull förmån i kollektivavtalet som kallas just för Föräldrapenningtillägg.

När du är föräldraledig, ledig från arbetet för barns födelse eller vård av adoptivbarn har du rätt till föräldratillägg från arbetsgivaren i upp till 360 dagar. Observera att du måste ta ut föräldrapenning på över grundnivå i motsvarande mån från Försäkringskassan för att ha rätt till förmånen.

Tillägget är:
- 10 procent av din lön under taket för föräldrapenning.
- 90 procent av din lön, för den del av lönen som ligger över taket för föräldrapenning.
Taket för föräldrapenning ligger på 10 prisbasbelopp, vilket 2022 motsvarar en månadslön på 40 250 kronor.

Det är arbetsgivaren som administrerar förmånen. För att ha rätt till förmånen krävs alltså att du samtidigt tar ut föräldrapenning från Försäkringskassan. Du kan behöva förse arbetsgivaren med ett utbetalningsintyg eller annan dokumentation för att få förmånen utbetald. Hör efter med HR- eller personalhandläggare hos din arbetsgivare hur rutinerna ser ut på myndigheten.