Gå till innehåll

Alla har rätt till en bra arbetsmiljö

Arbetsmiljö bild

För att alla ska känna sig trygga och må bra på jobbet är det viktigt med en bra arbetsmiljö. Det yttersta ansvaret är arbetsgivarens, men det är viktigt att alla vet sina rättigheter och skyldigheter för att kunna bidra och ställa rimliga krav.

Arbetsmiljölagen

En bra arbetsmiljö möjliggör att alla på en arbetsplats är trygga, både fysiskt och psykiskt. Det finns tydliga regler för vilka grundläggande krav som kan ställas på en arbetsplats i arbetsmiljölagen. Där framgår det också hur viktigt det är att arbetsgivare och arbetstagare samverkar, vilket ibland kan vara en utmaning.

Huvudsyftet med arbetsmiljölagen är att förebygga ohälsa och olycksfall, men också att lägga grunderna för en bra arbetsmiljö. Genom konstruktiva samtal och gott samarbete kan alla arbetsplatser utvecklas.  

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

För att få en bra arbetsmiljö behöver alla medverka, men det är alltid arbetsgivarens yttersta ansvar att se till att arbetsmiljön håller måttet och att alla lagar följs. Det är också arbetsgivarens ansvar att systematiskt arbeta med arbetsmiljön.  

Även om arbetsgivaren har det yttersta ansvaret och är den som ska initiera arbetet, kräver det en gemensam insats. Som anställd ska du våga ställa krav på och uttrycka behov för din arbetsgivare, så att ni får en så bra arbetsmiljö som möjligt. Det är också viktigt att ni på arbetsplatsen utser skyddsombud. Skyddsombuden är de anställdas representanter i arbetsmiljöfrågor och ska ha en naturlig plats i arbetet för en bra arbetsmiljö.  

Vad är ett skyddsombud?

Skyddsombudet är de anställdas representant i frågor som rör arbetsmiljön. De har som uppdrag att se till att arbetsmiljön är god och att arbetsgivaren uppfyller de krav som ställs i arbetsmiljölagen. Har arbetsplatsen fler än fem anställda ska ett skyddsombud utses. Är ni fler skyddsombud ska ett huvudskyddsombud utses.  

Är ni dessutom fler än 50 anställda ska det också finnas en skyddskommitté. Den består av representanter för både arbetsgivaren och arbetstagarna. Det är viktigt att ett skyddsombud eller en skyddskommitté blir inblandad i projekt eller processer som påverkar arbetsmiljön redan i planeringsstadiet. Som skyddsombud har du rätt att utföra ditt uppdrag under arbetstid. 

Är du intresserad av att bli skyddsombud på din arbetsplats? Kontakta DIK Direkt!