Skapa bra arbetsmiljö

teamwork-arbetsmiljo
Foto: Alexander Donka

Alla gynnas av en bra arbetsmiljö – det gäller både chefer och medarbetare. Som ledare, både med och utan personalansvar, är det viktigt att veta vilka skyldigheter gentemot sina anställda som kommer med arbetsmiljöansvaret.

Arbetsmiljölagen

Det finns tydliga regler i arbetsmiljölagen och tillhörande föreskrifter om vilka grundläggande krav som kan ställas på arbetsplatsen och arbetsgivaren angående arbetsmiljön. Lagens syfte är att förebygga ohälsa eller olyckor på arbetsplatsen, men också att lägga grunden för en bra arbetsmiljö – alla arbetsgivare är därför skyldiga att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Det är alltid arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för att se till att lagen följs. I ansvaret ingår att ha en tydlig delegation av arbetsmiljöansvaret bland chefer och ledare så att samverkan möjliggörs, allt för att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt. 

Vad är bra arbetsmiljö?

Vad som är bra arbetsmiljö är inte alltid så lätt att veta. I föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete ges bra ledning, så att arbetsgivaren kan leva upp till lagens krav. Vad som där utöver gör just er arbetsmiljö god finns det inga givna regler för. Något som är viktigt för vissa kanske inte är lika viktigt för andra. Genom samtal mellan de anställda och ledningen kan ni tillsammans ta fram styrdokument som ser till att er arbetsmiljö blir så bra som möjligt. 

Hos Arbetsmiljöverket finns det bra stöd att få i arbetsmiljöarbetet!

Skyddsombud

Skyddsombudet är de anställdas representant i frågor som rör arbetsmiljön och har som uppdrag att se till att arbetsmiljön är god och att arbetsgivaren uppfyller de krav som ställs i arbetsmiljölagen. Finns det fler än fem anställda på arbetsplatsen ska det finnas ett skyddsombud. Finns det fler än 50 anställda på arbetsplatsen ska det också finnas en skyddskommitté, med representanter både från ledning och anställda. Ett skyddsombud får aldrig hindras i sitt uppdrag och ska bli inbjuden till vissa typer av möten – exempelvis när det kommer till ombyggnation av arbetsplatsen. 

Har alla ledare arbetsmiljöansvar?

Alla ledare har inte arbetsmiljöansvar. Som chef med personalansvar följer också ansvar för medarbetarnas arbetsmiljö, inom de ramar som följer av den ordning ni har i just er verksamhet. Är du chef och sitter i ledningsgrupp är det viktigt att ni gemensamt pratar om hur ni fördelar arbetsmiljöansvaret, i synnerhet när det kommer till frågor som inte ingår i just den del av verksamheten som du ansvarar över. IT brukar vara ett område som lätt hamnar mellan stolarna, eftersom arbetsmiljöansvarig chef sällan har tillräckligt mandat. 

Samverkan med personalen och skyddsombuden tillsammans med systematik och uthållighet lägger grunden för att både chefer, ledare och medarbetare i verksamheten ska hålla över tid – det vill säga ha en god arbetsmiljö.