Tips inför löneöversynen

Per Johansson lönecoach
Per Johansson, lönecoach i DIK

Dags för årets löneöversyn. Vad ska du som facklig göra och hur kan du uppnå resultat? Här ger DIK:s lönecoach Per Johansson sina bästa råd.

Känner du dig osäker på vad du som lokalfacklig ska göra under löneöversynen? Lugn, du är inte ensam. Om du läser hela artikeln så kommer du känna dig betydligt tryggare i ditt uppdrag.

Huvudfokus i denna artikel kommer ligga på kommuner och regioner, men väldigt mycket gäller också för staten, så häng kvar.

Löneavtalet och processen

Löneavtalet är ett kollektivavtal mellan fack och arbetsgivarorganisation. Det betyder i klartext att det som står däri är vad parterna kommit överens om ska gälla för lönesättning. Exempelvis finns en skrivning i det kommunala/regionala avtalet (HÖK-T) om att lönerna ska möjliggöra för arbetsgivaren att bibehålla och nyrekrytera kompetens.

Ligger en kommun väldigt lågt lönemässigt för en viss yrkesgrupp, så finns det anledning för er fackliga att påpeka det för arbetsgivaren i den inledande löneöversynen. Vilket för oss in på formalian, själva processen.

Ert löneavtal säger att ni ska ha två möten med arbetsgivaren. Resten sköts mellan chef och medarbetare. Vid översynen bestämmer ni hur årets löneöversyn ska gå till.

Huvudregeln är att DIK önskar använda dialogmodellen, det vill säga fackliga och arbetsgivaren träffas för den inledande löneöverläggningen och den avslutande löneavstämningen, däremellan har medarbetare och chef dialog om individens lön i ett lönesamtal.

I avstämningen utvärderar ni och arbetsgivaren hur väl detta har fungerat. Har till exempel lönesamtalen ägt rum? Har chef sakligt (utifrån löneavtalet) kunnat motivera lönepåslaget?

Syftet med processavtalet är att chefer ska bli duktigare på en saklig lönesättning, utifrån individuell prestation, kompetens, svårighetsgrad i jobbet med mera. Chef kan alltså inte säga att en medarbetare gjort ett kanonjobb och sen erbjuda ett lönepåslag på 200 kronor med hänvisning till att hen saknar pengar.

Överläggning och yrkanden

I den inledande överläggningen kan ni som fackliga lägga yrkanden – det vill säga berätta det här vill DIK. Får ni som fackliga återkoppling från era medlemmar att chefer motiverat lönepåslag som i exemplet ovan så ska det påpekas i avstämningen. Och så kan ni lägga ett yrkande i överläggningen året därpå. Så här kan ett sådant yrkande se ut (hämtat från DIK:s yrkandeplattform):

DIK yrkar att varje DIK-medlem i sitt lönesamtal från sin lönesättande chef ska få besked om följande:

  • Hur förslaget till ny lön förhåller sig till medlemmens prestation.

  • På vilken nivå den enskildes medlemmens påslag förhåller sig till utrymmet som helhet.

  • Vad medlemmen ska göra för att kunna få en bättre löneutveckling.

Som ni ser så är tanken med yrkandet att göra chefer duktigare på att sätta lön. Bakgrunden är självklar. Den enda riktiga löneförhandlingen som sker på arbetsmarknaden är vid en nyanställning. När individen är anställd så är det chefen som sätter lön.

Medarbetaren ska självklart argumentera utifrån löneavtalet varför hen ska ha ett bra lönepåslag just i år, men på sista raden är det chefen som bestämmer lönepåslaget. Då är det viktigt att det sker utifrån löneavtalet.

Vilket leder oss tillbaka till processen, där det lokala facket är med. Ni ska styra så att chefer sätter lön i enlighet med löneavtalet – det är en av idéerna bakom ett processavtal.

Inför löneöverläggningen

Be att få dokumentation från arbetsgivaren för DIK:s medlemmar. Exempelvis löneutveckling de senaste tre åren på individnivå. Se om något sticker ut negativt, exempelvis att en yrkesgrupp halkat efter lönemässigt, att kvinnor i en yrkesgrupp har lägre löner än männen. Jämför löner med kommuner/regioner i närheten. Kan arbetsgivaren säkerställa att de kan bibehålla och nyrekrytera kompetens med nuvarande löneläge? Om inte påpeka det, lägg ett yrkande hur ni vill ha det.

Ett tips är att också lägga ett yrkande om att arbetsgivaren ska informera cheferna om era yrkanden inför lönesamtalen, på det viset ökar chansen att ni får genomslag för ett yrkande som det ovan från yrkandeplattformen.

Efter löneöverläggningen

Ni får gärna skicka ett medlemsbrev där ni berättar om vad som gäller inför årets löneöversyn och att ni vill veta hur bra cheferna följer det ni och arbetsgivaren kommit överens om.

Det är nämligen den återkopplingen ni tar med er tillbaka till avstämningen. Som alltid, ställ frågor till arbetsgivaren: ”I år har flera chefer haft svårt att sakligt motivera lönepåslagen, hur tänker ni som arbetsgivare agera för att säkerställa att detta fungerar nästa år?”

Och så tar ni med era slutsatser inför nästa års löneöversyn. För löneöversynen för nästa år börjar i samma sekund som årets löneöversyn tar slut. Med andra ord, löneöversynen pågår hela tiden. Så känner du att du är sen med ett yrkande i årets löneöversyn eller inte ens visste vad ett yrkande är – tänk tvärtom: Du är bara tidig med nästa års löneöversyn.

Och kom ihåg: Det lokalfackliga arbetet med löneöversynen gör skillnad. Lycka till och tack för ert engagemang!


Läs mer:

Här finns grunderna för hur lönesättningen ska ske: HÖK-T, bilaga 5

Kontakta ombudsman för att få tillgång till yrkandeplattformen för kommunal och regional sektor.