Förbättra villkoren i byråbranschen med kollektivavtal!

Kommunikatörsnätverk

På svensk arbetsmarknad omfattas nio av tio av kollektivavtal. Men i den privata kommunikationsbranschen är det färre än två av tio som har kollektivavtal. Det innebär mer otrygghet och sämre villkor. DIK arbetar för att fler ska få de fördelar och den trygghet som ett kollektivavtal ger.

Ett kollektivavtal är en skriftlig överenskommelse mellan fack och arbetsgivare. Det kompletterar lagen och reglerar vad som gäller kopplat till lön och anställningsvillkor. Denna lösning, att arbetsmarknadens parter reglerar villkoren i arbetslivet, brukar kallas för den svenska modellen. Tack vare modellen har arbetsmarknaden de senaste hundra åren blivit mycket tryggare för arbetstagarna, eftersom de via facket är med och förhandlar fram sina villkor. Den har också blivit bättre för arbetsgivarna som slipper strejker och konflikter.  Skulle en konflikt trots allt uppstå på arbetsplatsen, finns det tydliga riktlinjer om hur den ska hanteras. 

Två av tio omfattas inte av kollektivavtal 

Inom offentlig sektor omfattas i princip alla av kollektivavtal, men i den privata delen av kommunikationsbranschen och den kreativa sektorn är det betydligt ovanligare. DIK:s undersökningar visar att knappt två av tio som jobbar i byråbranschen har kollektivavtal. Det är en anmärkningsvärd siffra jämfört med arbetsmarknaden i stort där nio av tio omfattas av kollektivavtal. 

Brist på kollektivavtal ger sämre arbetsvillkor 

Färre kollektivavtal innebär generellt också sämre arbetsvillkor. Utan kollektivavtal är det inte säkert att du får tjänstepension, kompetensutveckling eller föräldralön. Arbetsgivaren kan ge olika och orättvisa villkor och förmåner till olika personer och det finns ett sämre skydd mot arbetslöshet och sämre stöd för omställning om du skulle bli av med jobbet. Där det inte finns kollektivavtal får också de anställda mindre inflytande på arbetsplatsen – arbetsgivaren kan på egen hand genomföra stora förändringar utan att ta hänsyn till arbetstagarnas eller fackets synpunkter. 

 Avsaknaden av kollektivavtal innebär att den privata kommunikationsbranschen i hög grad präglas av luddiga regelverk och en hög andel otrygga anställningar. Flera av DIK:s undersökningar visar på en rad arbetsmiljöutmaningar. Till exempel arbetar allt för många mer än de får betalt för och när de egentligen är sjuka, och många förväntas vara tillgängliga utanför arbetstid.  

Hur påverkas byråanställda av bristen på kollektivavtal?

Läs mer här
 

DIK vill att fler ska få den trygghet som kollektivavtalet ger 

Kollektivavtalet är en gemensam kommunikationsplattform där arbetsgivare och medarbetare kan mötas och tillsammans enas om de villkor som ska gälla på arbetsplatsen. Det ger en struktur för arbetsmiljöarbetet och för anställda att utse skyddsombud eller fackliga företrädare på arbetsplatsen.  

DIK arbetar därför för att fler medlemmar i alla delar av kommunikation och kreativ sektor ska omfattas av kollektivavtal och att fler anställda ska känna till sina rättigheter. Det gör vi genom att sprida kunskap om fördelarna med kollektivavtal och genom att teckna både centrala avtal på branschnivå och lokala avtal på arbetsplatser. Det kollektivavtal som DIK tagit fram tillsammans med arbetsgivarorganisationen Fremia kallas Media, Kommunikation och Kreativa Näringar.

Vill du veta mer om kollektivavtal och hur de fungerar?

Läs mer här