DIK har tecknat branschavtal med KFO

Två pennor

DIK har tillsammans med arbetsgivarorganisationen KFO tecknat ett nytt branschavtal som rör kommunikation, media och kreativa näringar med ett speciellt fokus på byråbranschen.

Kommunikationsbyråbranschen sticker ut på svensk arbetsmarknad när det gäller arbetsvillkor. Sifforna varierar något beroende på undersökning och urval, men kollektivavtalstäckningen brukar ligga på någonstans mellan 10 och 20 procent. Räknas alla små byråer, med bara ett fåtal anställda, är andelen än lägre. Detta skiljer sig dramatiskt från arbetsmarknaden i stort där nio av tio anställda täcks av kollektivavtal.

Det här är ett stort problem i en tid när välfärdsstaten under tre decennier stegvis minskat i omfattning. Kollektivavtalens och fackförbundens försäkringar är idag helt avgörande för att upprätthålla nivåerna i de sociala trygghetssystemen. Det här gäller inte minst pensionssparandet. Kollektivavtal är en förutsättning för att få tillgång till tjänstepension genom ITP som genom låga avgifter ger väsentligt bättre avkastning för anställda än av arbetsgivare individuellt framförhandlade lösningar. Ett av DIK:s huvudmål för våra medlemmar inom denna bransch är att fler ska omfattas av kollektivavtal.

Branschavtalet som slöts under 2019 har som mål att skapa trygghet, förutsägbarhet och långsiktighet för kommunikationsbranschen i en omvärld som snabbt förändras och där arbetsförhållandena vid upprepade tillfällen rättmätigt har kritiserats.

Efter att ha träffat kollektivavtal på företagsnivå med bland annat Gullers inledde DIK tillsammans med KFO en givande dialog i vilken även ett stort antal byråer i branschen har deltagit. Syftet har varit att mejsla ut specifika förutsättningar och behov i kommunikationsbyråbranschen. Utifrån detta har DIK och KFO skapat ett avtal som ska vara attraktivt för såväl arbetsgivare som arbetstagare. Avtalet innehåller bland annat regleringar rörande arbetstid, semester, föräldralön och sjukpenningutfyllnad.

Avtalet innehåller delar som kan ses som okonventionella i kollektivavtal, till exempel att så kallad oreglerad arbetstid, eller förtroendearbetstid, är norm. Ur ett fackligt perspektiv sticker detta ut, men på stora delar av arbetsmarknaden är det redan ett obestridligt faktum – på gott och ont. När vi frågat våra medlemmar om vilka villkor som är viktigast i en anställning svarar en stor majoritet att just flexibilitet är avgörande. Helt enkelt för att få livet att gå ihop. Det är DIK:s övertygelse att baksidan av det flexibla arbetslivet, till exempel luddiga gränser mellan arbete och fritid, bäst hanteras genom en dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare under reglerade former vilket det nya branschavtalet skapar förutsättning för.

För att få till stånd en långsiktigt hållbar arbetsmiljö med välmående medarbetare och lönsamma bolag är det avgörande att betydligt fler arbetsgivare tecknar kollektivavtal, något som på sikt kommer skapa en positiv spiral vad gäller arbetsmiljörelaterade frågor och villkor.

En ökad täckningsgrad är också av högsta vikt för att skapa en sund konkurrenssituation där byråerna tävlar med kreativitet och yrkeskunnande – inte med prisdumpning, gratisarbete och dåliga arbetsvillkor. En mer reglerad bransch gynnar seriösa arbetsgivare och kommer försvåra för oseriösa aktörer.

Läs hela avtalet här.

Om du som medarbetare har frågor kring kollektivavtal eller fackligt medlemskap kan du mejla till fraga@dik.se.

Om du som arbetsgivare har frågor kring kollektivavtal kan du kontakta arbetsgivare@dik.se eller besöka kfo.se.