Framtidsutsikter för dig som vill jobba inom kommunikation, bibliotek eller musei- och kultursektorn 

Framtidsutsikter-2024
Fotograf: Alexander Donka

Hur kommer jobbmöjligheterna se ut i kultursektorn om fem år? Hur lätt eller svårt kommer det vara att få jobb i kommunikationsbranschen? Vad kan man göra för att öka chansen till jobb? Här hittar du prognosen för de kommande åren inom kommunikation, bibliotek samt musei- och kultursektorn.

Är du inte medlem i DIK ännu?

Bli medlem för bara 100 kronor under hela studietiden.

Läs mer om att vara studentmedlem

Jobba med kommunikation

Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2024: stor konkurrens   
Arbetsmarknaden för nyexaminerade fram till år 2029: stor konkurrens  

Kompetenser som efterfrågas 

Kommunikationsbranschen rymmer titlar som webbredaktör, kommunikationsstrateg, social media manager, content producer, projektledare, marknadskoordinator, copywriter, PR-konsult med fler. Kommunikatör är en paraplybeteckning på många av dessa uppdrag som i stora drag går ut på att arbeta med förmedling av information och budskap och att förvalta och utveckla varumärken. Det går att utbilda sig på akademisk nivå såväl som på yrkeshögskolor och via privata skolor för högre utbildning.   

Prognos för nyexaminerade  

Yrkesområdet kommunikation och media är populärt och många vill jobba med kommunikation på något sätt. Konkurrensen om jobben är därför relativt stor men det finns samtidigt många tjänster i omlopp. Arbetslösheten har stigit något under den pågående lågkonjunkturen, särskilt i privat sektor. Det kan göra det svårare för nyexaminerade att komma in på arbetsmarknaden.  

Efterfrågan på kompetens inom kommunikationsområdet kan dock skifta snabbt och den som har digital kompetens och är snabb på att haka på nya kommunikations- och arbetssätt kan vara mycket eftertraktad på arbetsmarknaden. Just nu efterfrågar många exempelvis specialistkunskaper inom AI. Den snabba utvecklingen av AI ställer krav på kompetensutveckling både för individen och verksamheten. 

Tips för dig som vill jobba inom kommunikationsbranschen  

Om du har haft ett relevant extrajobb eller gjort praktik kan det vara en fördel, då har du både praktisk erfarenhet och kan ge referenser. Även engagemang vid sidan av studierna, som styrelsearbete eller volontäruppdrag, kan vara meriterande för att få jobb (tips: du kan exempelvis engagera dig i DIK). Om du har svårt att få in en fot på arbetsmarknaden kan ett tips vara att läsa vidare på avancerad nivå för att specialisera dig inom någon av de efterfrågade kompetenserna.  

Arbetsmarknaden är störst i de tre storstadsregionerna, men det är också där det största överskottet på arbetskraft finns. Specialkompetenser kan vara särskilt eftertraktade i andra delar av landet. 

Jobba på museum eller i kultursektorn

Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2024: stor konkurrens   
Arbetsmarknaden för nyexaminerade fram till år 2029: stor konkurrens  

Kompetenser som efterfrågas 

Musei- och kulturmiljöyrken spänner över en mängd olika utbildningar och ämnesområden. Utbildningar kan vara arkeologi, konstvetenskap, etnologi, historia, idéhistoria eller museilogi. För arbete med byggnadsvård eller som konservator krävs studier inom kulturvård. Eftersom området rymmer en mängd olika arbeten är det svårt att säga exakt hur många som är yrkesverksamma. Som exempel arbetar ungefär 2 250 personer som museiintendenter och 1 200 som arkeologer eller specialister inom humaniora, enligt SBC. 

 Prognos för nyexaminerade 

I museivärlden har det länge varit relativt stor konkurrens om jobben. Det är helt enkelt fler som utbildar sig än det finns jobb. Många museer har också fått mindre resurser till följd av den pågående lågkonjunkturen och fackförbundet DIK:s statistik visar att arbetslösheten i sektorn har ökat något under 2023. Det finns inget som tyder på att färre kommer att vilja jobba i sektorn, eller att det kommer finnas fler jobb. Även om många i yrkesgrupperna närmar sig pension är det betydligt fler som fyller på. 

För nyexaminerade börjar ofta karriären med flera år av tillfälliga anställningar såsom vikariat och projektanställningar. Det är ofta hård konkurrens om tillsvidareanställningarna. För exempelvis arkeologer, konservatorer och curatorer är det också relativt vanligt att vara egenföretagare. 

Tips för dig som vill ha ett musei- eller kulturmiljöjobb 

Vissa specialistkompetenser kan vara eftertraktade, exempelvis inom verksamhetsutveckling eller digital kompetens. Den som följer med i AI-utvecklingen och kan anamma nya digitala verktyg i arbetet kan ha lättare att få jobb. Humanistisk kompetens är också efterfrågad inom andra delar av arbetsmarknaden. Man kan exempelvis arbeta som strateg, handläggare, sekreterare eller utredare på en kommun, region eller myndighet. 

Något som kan få dig att sticka ut i ansökningar är om du haft ett relevant extrajobb eller praktiserat inom ditt utbildningsområde under studietiden. Även engagemang vid sidan av studierna, som styrelsearbete eller volontäruppdrag kan vara meriterande för att få jobb.  

Jobba på bibliotek

Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2024: liten konkurrens   
Arbetsmarknaden för nyexaminerade fram till år 2029: liten konkurrens  

Kompetenser som efterfrågas  

Bibliotekarier är informationsspecialister med kompetens att hantera, strukturera och förmedla information. De arbetar med att organisera och söka tryckta och elektroniska medier och kritiskt granska informationskällors kvalitet och innehåll. I arbetsuppgifterna ingår även att hjälpa besökare, utbilda och handleda i att söka information och att arrangera aktiviteter för olika målgrupper, till exempel författarträffar, språkcaféer och sagostunder. 

Enligt SCB finns det ungefär 6 400 yrkesverksamma bibliotekarier. Nära åtta av tio är kvinnor. Knappt 290 personer tog examen inom biblioteks- och informationsvetenskap läsåret 2022/2023. 

Prognos för nyexaminerade  

Många som har bibliotekarieutbildning får jobb direkt i anslutning till examen. Det är vanligt att jobba extra på bibliotek redan under studietiden.  

Fackförbundet DIK bedömer att det kommer finnas stora möjligheter att få jobb som bibliotekarie under de kommande åren, även om efterfrågan kan variera något i olika delar av landet. Det beror bland annat på att det utbildas för få nya bibliotekarier för att täcka behoven, samtidigt som en stor grupp yrkesverksamma väntas gå i pension. Den allra vanligaste anställningsformen är tillsvidareanställning, men bland nyexaminerade kan visstidsanställningar vara mer vanliga. Framöver kommer det sannolikt finns särskilt stor efterfrågan på skolbibliotekarier. 

Tips för dig som vill jobba som bibliotekarie  

Det kan vara en god idé att söka extrajobb under studietiden för att få insyn i arbetet och känna efter om det är en arbetsplats som passar dig. Arbetsmiljö och arbetsuppgifter kan skilja sig mycket åt mellan olika bibliotek.  

Bibliotekarier med specialistkunskap är särskilt eftertraktade och det finns också en växande efterfrågan på skolbibliotekarier. Behovet av bibliotekariers specifika kompetens inom informationshantering och källkritik kommer sannolikt öka till följd av det ökande användandet av AI.  

Är det svårt att få jobb efter examen på din studieort kan det vara en idé att flytta eller pendla till en annan ort. Konkurrensen är lite högre där många har utbildat sig. Det kan också vara bra att känna till att även andra arbetsplatser än bibliotek kan efterfråga en bibliotekaries kompetens, till exempel på ett företag eller en kommun.  

Boka karriärcoachning för att få stöd och råd inför jobbsökandet.

DIK:s karriärcochning