Mer resurser behövs för att stärka kulturen

Från kris till kraft

Den statliga utredningen ”Från kris till kraft” har lämnat en rad förslag för att kulturen ska få bättre förutsättningar under och efter coronapandemin. I ett remissyttrande välkomnar DIK särskilt förslagen om att långsiktigt stärka kultursektorns grundfinansiering.

Kultursektorn och de som arbetar i den har drabbats hårt av pandemin, men redan innan dess tampades sektorn med bristande resurser. Flera av DIK:s undersökningar, bland annat från musei- och bibliotekssektorn, visar att detta har skapat en osund arbetsmiljö med hög arbetsbelastning, låga löner och otrygga anställningar. För många har det gått så långt att de överväger att byta jobb. Om arbetsmiljön inte förbättras är risken att kultursektorn drabbas av ett stort kompetenstapp.

DIK välkomnar därför utredningens förslag som innehåller både tidsbegränsade satsningar genom bidrag till kulturens återstart, och långsiktiga förstärkningar genom en ökad grundfinansiering och stärkt kultursamverkansmodell. Det ökar förutsättningarna för att verksamheterna ska kunna anställa tillräckligt mycket personal samt erbjuda trygga anställningar och en bättre arbetsmiljö. 

Fler insatser behövs för att säkerställa deltagande på lika villkor

Flera undersökningar visar att andelen med utländsk bakgrund är låg i kultursektorn. En ny undersökning från DIK visar dessutom att bara en av tio invandrade akademiker med utbildning inom kultur får ett relevant jobb. Bristen på mångfald påverkar verksamheternas perspektiv och vem som kan spegla sig i kulturaktiviteter och utställningar, och gör att kulturlivets utbud inte når ut till befolkningen på ett jämlikt sätt.

Det är bra att Myndigheten för kulturanalys föreslås få i uppdrag att kartlägga hinder för jämlikt deltagande i kulturlivet, men DIK anser att myndigheten också ska presentera förslag på hur det ska förändras. Bland annat vill DIK att de statliga kulturinstitutionerna ska få tydliga uppdrag att öka representationen och att högskolan ska få skarpare krav på sig att arbeta med breddad rekrytering.

Kulturskolan måste stärkas permanent

Att kultur och konst finns tillgänglig från tidig ålder är en förutsättning för att väcka intresset och för att fler ska välja att arbeta med kultur. Skolan är en av få plattformar där kulturverksamheter kan nå alla, oavsett hemförhållanden, och DIK välkomnar därför förslaget att utvecklingsbidraget till kulturskoleverksamhet ska förstärkas permanent.

Det är också bra att en utredning föreslås se över om det behövs fler insatser för jämlik tillgång till kulturskoleverksamhet, exempelvis genom att lagstifta om att alla kommuner ska erbjuda kulturskola. Det kan bidra till högre likvärdighet och kvalitet runt om i landet.

Mer resurser behövs till arbetet med digitalisering

Utredningen föreslår särskilda satsningar på att digitalisera vårt gemensamma kulturarv med fokus på samlingarna inom arkiv, bibliotek och museer. Det är bra, men eftersom behovet av att tillgängliggöra samlingarna digitalt är mycket stort ser DIK att satsningarna behöver vara större och pågå över än längre tid. Det behövs också kompetenshöjande och rådgivande insatser gentemot kulturarvsbranschen i frågor om upphovsrätt – behovet finns inte bara hos konstutövarna utan även hos de verksamheter som på olika sätt ansvarar för att tillgängliggöra och digitalisera kulturarvet.

Använd kultursektorns kompetenser i Sveriges beredskapsarbete

Kulturinstitutionerna har en unik roll som mötesplatser för information, kunskap och samhörighet och kan nå breda grupper i samhället. Därför anser DIK att kultursektorn ska vara en huvudaktör i samhällets krisberedskapsarbete och att de anställdas kompetenser ska inkluderas i totalförsvaret.

Ett exempel är bibliotekarierna som är utbildade i medie- och informationskunnighet och som bland annat kan hjälpa till att stärka befolkningens kunskap i källkritik och informationssökning samt göra samhället mindre mottagligt för desinformation. Eventuella uppdrag till kultursektorn i kristider eller kopplat till totalförsvaret måste dock följas av ökade resurser.


Mer läsning

• I remissyttrandet kommenterar DIK utredningens förslag i detalj.

• DIK:s remissvar om vaccinationsbevis i kultursektorn.

•  Så arbetar DIK för ökad mångfald i kultursektorn.