Skyddet mot diskriminering måste stärkas

diskriminering-fackforbundet-dik

Allt för många arbetsgivare struntar i att förebygga och hantera diskriminering och trakasserier, men det får sällan några konsekvenser. En statlig utredning har nu lämnat förslag på hur tillsynen i diskrimineringslagen kan bli mer effektiv. DIK ställer sig bakom flera av förslagen – men lyfter också fram att sanktionerna måste bli starkare.

Många utsätts för diskriminering och trakasserier i arbetslivet. Under 2020 tog Diskrimineringsombudsmannen (DO) emot 988 anmälningar om diskriminering i arbetslivet. Men de inledde bara tillsyn i 28 ärenden – det är alltså sällan arbetsgivare granskas av den ansvariga myndigheten.

Alla arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen undersöka risker för diskriminering och arbeta förebyggande. Om en anställd drabbas så ska arbetsgivaren också hantera och följa upp händelsen – något alltför många arbetsgivare struntar i. Det beror till viss del på att de inte känner till att eller hur de ska arbeta med så kallade aktiva åtgärder, men en annan avgörande orsak är också att det sällan får några konsekvenser att bryta mot lagen. I remissvaret till den statliga utredningen om effektivare tillsyn över diskrimineringslagen lyfter DIK därför fram att det behövs starkare sanktioner, för att sända en tydlig signal till arbetsgivare om att leva upp till lagens krav.

Den arbetsgivare som bryter mot diskrimineringslagen kan få betala vite om det inte sker någon förbättring. I de få fall där DO i dagsläget hittar och meddelar arbetsgivaren om brister som står i strid med lagen, följer de bara i undantagsfall upp detta. Det betyder dels att arbetsgivaren inte får några sanktioner, men också att den som drabbats av diskriminering inte får någon upprättelse eller ersättning.

Tillsynen och sanktionerna i lagen måste skärpas

Ett problem som behöver åtgärdas är att diskrimineringslagen säger att DO i första hand ska försöka få arbetsgivare att frivilligt följa lagen. Det har gjort att DO främst fokuserat på att sprida kunskap och försöka få arbetsgivare att självmant rätta sig efter lagen, i stället för att bedriva en aktiv och effektiv tillsyn. Att en lag som handlar om diskriminering är svag och bygger på frivillighet är ett symptom på att frågor om diskriminering och trakasserier ofta betraktas som mindre viktiga. Därför är det bra att utredningen föreslår att skrivningen om frivillighet ska tas bort.

Men DO har också själv valt att i första hand arbeta med kunskapsspridning. För att tillsynen ska prioriteras högre vill DIK att regeringen ska förtydliga DO:s uppdrag och mandat kopplat till tillsyn. Regeringen behöver också säkerställa att DO har tillräckliga resurser för tillsynsarbetet.

Eftersom arbetsgivare inte alltid vet hur de konkret ska arbeta med aktiva åtgärder bör DO också få möjlighet att utfärda föreskrifter, precis som Arbetsmiljöverket gör för arbetsmiljöarbetet. Det skulle öka tydligheten, men också innebära att DO kan använda sig av sanktionsavgifter när arbetsgivare bryter mot föreskrifterna. Sanktionsavgifter kan utgå direkt och är därför mer effektiva än vite. Mer kännbara sanktioner skulle hjälpa till att sända en stark signal till arbetsgivare att leva upp till bestämmelserna i lagen.

Läs hela DIK:s remissvar kring effektivare tillsyn över diskrimineringslagen.

Läs remissen


Läs mer om diskriminering och dina rättigheter som anställd.

Om diskriminering