Gå till innehåll

Stödet för omställning och kompetensutveckling stärks

folksamling658

DIK lämnar synpunkter på regeringens utredningar om arbetsrätten och ett stärkt stöd för omställning och välkomnar bland annat att möjligheten till utbildning under arbetslivet förbättras.

I början av sommaren presenterade regeringen tre utredningar om hur arbetsrätten ska reformeras och stödet för omställning stärkas i enlighet med den principöverenskommelse som arbetsmarknadens parter har ingått. Nu har DIK lämnat sina remissyttranden till utredningarna.

DIK välkomnar att utredningarna ligger i linje med parternas överenskommelse. Förslagen innebär en bättre lösning än förslagen i utredningen En moderniserad arbetsrätt (SOU 2020:30) och är en förutsättning för att bevara balansen mellan parterna. Även om delar av förslagen innebär vissa försämringar i anställningstryggheten så anser DIK att fördelarna med ett bättre stöd för omställning och utbildning under arbetslivet överväger. Eftersom förslagen med all sannolikhet kommer att bli verklighet vill DIK vara med och påverka att utfallet blir så bra som möjligt för förbundets medlemmar – därför har DIK framfört synpunkter på utredningarna i tre olika remissvar.

Arbetsrätten ska reformeras

Utredningen föreslår att arbetsgivaren vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska ha rätt att undanta tre arbetstagare från turordningen som är av särskild betydelse för verksamheten. DIK har inte sett något behov av fler undantag från turordningsreglerna och delar utredningens bedömning att förslagen sannolikt kommer ha marginell effekt på sysselsättning och arbetslöshet.

DIK välkomnar däremot förslaget om att införa den nya anställningsformen ”särskild visstidsanställning” som ska övergå till tillsvidareanställning efter 12 månader i stället för 24 månader som gäller idag. Förslaget kan få positiva effekter för de medlemsgrupper där det är vanligt att olika former av korta och otrygga anställningar följer på varandra, vilket bland annat förekommer i kultursektorn.

Förbundet ställer sig också bakom förslaget att anställningsavtal som huvudregel ska anses gälla på heltid, och att arbetsgivaren i de fall det inte gör det skriftligen ska ange skälet. Förslaget är ett steg i riktning mot att göra heltid till norm och eftersom deltidsarbete är vanligast i kvinnodominerade yrken kan det också få positiva effekter på jämställdheten.

Fler ska kunna vidareutbilda sig med nytt studiestöd

DIK välkomnar särskilt att ett omställningsstudiestöd ska införas som innebär att den som arbetat i åtta år får möjlighet att studera upp till motsvarande två terminer på heltid. Studiestödet ersätter 80 procent av tidigare lön upp till 4,5 inkomstbasbelopp/år (drygt 20 000 kr enligt nuvarande nivåer). Det kan bidra till att fler kan finansiera sin kompetensutveckling för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

I remissyttrandet lyfter DIK att det nu är viktigt att utbildningssystemet möter upp med ett relevant, flexibelt och lättillgängligt utbildningsutbud som går att kombinera med arbete. Det är också viktigt att arbetsmarknadens behov inte blir alltför styrande när man beslutar om vem som ska få ta del av stödet. Eftersom alla omfattas av förändringarna i anställningstryggheten måste också det stärkta stödet för omställning och kompetensutveckling gälla alla. Även den som behöver ställa om för att arbeta i ett yrke som det just nu inte råder brist inom måste kunna få studiestödet.

Ny omställningsorganisation ska stötta dem utan kollektivavtal

DIK välkomnar också att en ny organisation ska ge omställnings- och kompetensstöd till arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal eller stöd från en registrerad omställningsorganisation. De som saknar kollektivavtal är förstås i lika stort behov av omställning som andra arbetstagare.

Enligt utredningens förslag ska de vars anställning ska upphöra eller har upphört och som har särskilda behov av stöd till följd av ohälsa eller sjukdom kunna få förstärkt stöd av myndigheten. DIK anser att det förstärkta stödet också bör kunna ges till andra grupper som har behov av det, exempelvis personer som varit kort tid i Sverige eller har lägre kunskaper i svenska språket.

Läs DIK:s remissyttranden

Yttrande: Grundläggande omställnings- och kompetensstöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden, Ds 2021:16

Yttrande: En reformerad arbetsrätt – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden, Ds 2021:17

Yttrande: Omställningsstudiestöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden, Ds 2021:18

Mer läsning

Bokstavsutredningarnas förslag

PTK:s pressmeddelande om regeringens utredningar

Frågor och svar från DIK om LAS-överenskommelsen

Nästan en tredjedel av DIK:s medlemmar saknar kompetensutveckling på jobbet