Yrkesetiska riktlinjer för kommunikatörer

Professionell kommunikation kan vara ett kraftfullt verktyg för att öka kunskap, skapa dialog och åstadkomma förändring. Som en konsekvens kan kommunikatörer ställas inför situationer som kräver etiska avvägningar. DIK:s etiska riktlinjer finns till för att stötta kommunikatörer att agera etiskt och ansvarsfullt utifrån sina uppdrag.

Innehållet har ingen juridisk status utan ska fungera som ett stöd och en kompass, både i det dagliga yrkesutövandet och i svåra situationer. Syftet är att bidra till saklig, relevant, transparent och ansvarsfull kommunikation.  

Kommunikatörer finns på hela arbetsmarknaden. Arbetssätten är ofta liknande men de olika sektorerna har delvis olika förutsättningar och uppdrag. DIK:s riktlinjer är till för alla kommunikatörer – oavsett om du arbetar i offentlig, privat eller ideell sektor, och oavsett om du är anställd eller egenföretagare. 

1.     Du har ett ansvar att se till att budskap är korrekta, sakliga och relevanta och att källor är pålitliga. Förvanska aldrig sanningen och sprid inte information där källan inte går att säkerställa.  

2.     Du bidrar till ett konstruktivt samtal och att motverka hot, hat, trakasserier, personpåhopp och desinformation.  

3.     Du anpassar inte kommunikation efter påtryckningar från allmänhet, politiker eller andra, så kallad otillbörlig påverkan. Arbetsgivaren ska se till att det finns stöd och resurser för att hantera kommunikation i frågor som kan väcka kraftiga reaktioner, hat och hot. 

4.     Du respekterar rekommendationer och regler för god marknadsföring. 

5.     Du följer lagar och regler om upphovspersoners immateriella rättigheter och individers rätt till privatliv och personlig integritet. 

6.     Du bidrar till kommunikation som är anpassad efter olika mottagares behov och som representerar samhällets mångfald. Kommunikation ska aldrig diskriminera eller nedvärdera individer eller grupper av människor. 

7.     Du uppmärksammar situationer där skattemedel, medlemmars, kunders eller investerares pengar inte hanteras på ett ansvarsfullt sätt och riskerar att skada verksamhetens förtroende.  

Här kan du ladda ner och skriva ut yrkesetiska principer för kommunikatörer

Hämta dokumentet