Vad som händer när någon blir sjuk

sjuk-ledare

Alla kan bli sjuka eller skada sig. Det är viktigt att arbetsgivaren har koll på vad som gäller vid sjukdom och rehabilitering. Det är också viktigt att du som chef eller ledare får det stöd och den kunskap som behövs. En pågående sjukskrivning påverkar hela arbetsplatsen, och en lyckad rehabilitering är en framgång för hela verksamheten.

Sjuklönelagen och ekonomi vid sjukdom

Enligt sjuklönelagen betalar arbetsgivaren sjuklön under de två första veckorna när en anställd blir sjuk. Sjuklönen är 80 procent av den anställdes lön med undantag för ett inledande karensavdrag. Mer om hur sjuklönelagen fungerar kan du läsa under Om att bli sjuk och hos Försäkringskassan.

Om den anställde fortfarande är sjuk efter två veckor betalar arbetsgivaren inte sjuklön längre, utan den anställde får ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan. Arbetsgivaren är däremot skyldig att anmäla till Försäkringskassan att den anställde fortsätter att vara sjuk. Det är viktigt att denna anmälan görs så fort som möjligt efter sjuklöneperiodens slut, eftersom den anställde annars inte kan få sin ansökan om sjukpenning prövad ordentligt. 

När det finns kollektivavtal på arbetsplatsen fortsätter arbetsgivaren att betala en viss sjuklön, ofta kallad sjukpenningutfyllnad, till den anställde under ett antal månader om hen fortsätter att vara sjukskriven. När tiden med sjukpenningutfyllnad enligt kollektivavtalet är till ända tar i stället kollektivavtalets sjukförsäkring vid. Kollektivavtalet gör stor ekonomisk skillnad för den anställde så länge hen får sjukpenning beviljad från Försäkringskassan. 

Så varför ska en arbetsgivare betala när någon är sjuk? Svaret är enkelt. Genom att möjliggöra sjukdom utan att det innebär ekonomisk ruin för den anställde, kvalitetssäkrar arbetsgivaren att den anställde tar bättre hand om sig och blir sjuk i tid. Att bli sjuk i tid och inte vänta för länge innebär snabbare återhämtning och att den totala kostnaden för sjukdom i verksamheten blir lägre. 

Plan för att komma tillbaka till jobbet

När en medarbetare antas vara sjuk i mer än 60 dagar ansvarar arbetsgivaren för att ta fram en plan för återgång i arbete. En sådan plan ska tas fram senast 30 dagar från det att sjukfallet började. Planen ska stödja det rehabiliteringsarbete som görs på arbetsplatsen och innehålla de åtgärder som behöver genomföras för att medarbetaren ska kunna återgå i arbete. Det behövs inte tas fram en plan om det klart framgår att återgång i arbete inte är möjligt.

Som ledare är det vanligt att du får spela en aktiv roll i medarbetarens rehabiliteringsprocess. Även du som ledare har en arbetsmiljö i detta och det är viktigt att du inhämtar det stöd och den rådgivning du behöver för att kunna bli så professionell som situationen kräver. Under Skapa bra arbetsmiljö kan du läsa mer om vad som är viktigt att ha i åtanke.

Erbjuda sjukförsäkring när det inte finns kollektivavtal

Att teckna en sjukförsäkring hjälper, men räcker inte. Sjukförsäkringen ger utfyllnad av sjukpenningen efter tre månaders sjukskrivning. För de flesta innebär det ett så pass stort ekonomiskt bortfall att de gör allt för att undvika sjukskrivning, vilket kan resultera i att de blir ännu sjukare innan de faktiskt sjukanmäler sig. Därför är utfyllnaden av sjukpenningen under de inledande sjukskrivningsmånaderna en viktig åtgärd. 

Arbetsgivaren kan erbjuda sjukpenningutfyllnad till de anställda även utan kollektivavtal, men med kollektivavtalet blir det tydligare vad som gäller och enklare att hantera. Med kollektivavtal är arbetsgivaren dessutom garanterad att få ta del av uppdateringar i reglerna om sjuklön och sjukpenning, eftersom den servicen alltid följer med kollektivavtalet. 

En sjukvårdsförsäkring är en försäkring arbetsgivaren kan betala för sina anställda som innebär en genväg till snabbare vårdinsatser. Ofta är den förenad med en självrisk som medarbetaren själv betalar om försäkringen används. Via vårt försäkringsbolag Akademikerförsäkring får du mer information om detta. 

Om du som ledare har inflytande över verksamheten, vill investera i hållbarhet och vill att arbetsgivaren ska erbjuda goda villkor för de anställda i företaget är det en god idé att driva på att arbetsgivaren ska teckna kollektivavtal. Fördelarna som följer med ett kollektivavtal kommer kunna användas av alla som är anställda i verksamheten och ger en trygghet som är hälsofrämjande. 

Här kan du läsa mer om fördelarna med kollektivavtal!

Om kollektivavtal