Så skapar ni en bättre arbetsmiljö för kommunikatörer 

tio-tips-for-kommunikatorers-arbetsmiljo

Alltför många kommunikatörer dras med en tuff arbetsmiljö och en orimlig arbetsbörda. DIK har tagit fram en checklista för att förebygga vanliga utmaningar och skapa en bättre arbetsmiljö för kommunikatörer. 

Flera rapporter från DIK visar att många kommunikatörer dras med arbetsmiljöutmaningar som en hög arbetsbörda, förväntan på att vara tillgänglig utanför arbetstid och att ledningen inte har tillräcklig kunskap om kommunikatörsrollen. Det är arbetsgivaren som är ansvarig för arbetsmiljön och för att alla medarbetare har de resurser som behövs i arbetet. Är arbetsmängden för stor är det chefens ansvar att anpassa den för att ge tid till återhämtning.  

Checklista för en bättre arbetsmiljö  

  1. Säkra en nära dialog mellan chef och medarbetare. Då kan chefen skapa rätt förutsättningar genom att fånga upp medarbetare som har för hög arbetsbelastning och hjälpa till med prioriteringar. 

  2. Jobba med de strategiska prioriteringarna. Vilka arbetsuppgifter är egentligen mest prioriterade utifrån de mål verksamheten har? Se till att ni är överens och använd prioriteringsordningen för att välja vad som inte ska göras när det kör ihop sig. Det är chefens ansvar att hjälpa medarbetaren att prioritera arbetsuppgifterna. 

  3. Be om att arbetsgivaren tar fram tydliga rollbeskrivningar. Det är inte ovanligt att organisationen har förväntningar på kommunikatören som inte stämmer överens med uppdrag och yrkesroll. Tydliga rollbeskrivningar kan vara ett verktyg för att underlätta gränsdragningar i vardagen och det är något som arbetsgivaren borde se fördelarna med. 

  4. Ta fram en tillgänglighetspolicy. Att alltid behöva vara tillgänglig och ha bevakning på exempelvis sociala medier är ett vanligt problem för en kommunikatör. Att ha en tillgänglighetspolicy med riktlinjer för kontakt utanför arbetstid och hur regler för ersättning och återhämtning ska se ut underlättar. Det lokala facket eller DIK centralt kan hjälpa till i utformandet av en tillgänglighetspolicy. Exempel på vad man kan tänka på finns här.

  5. Jobba systematiskt med arbetsmiljön. Se till att arbetsmiljöfrågor lyfts regelbundet, exempelvis på arbetsplatsträffar. Det finns mycket stöd att ta till för att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp de arbetsmiljöproblem som finns på just din arbetsplats. Läs mer hos Suntarbetsliv.

  6. Organisera för återhämtning. Återhämtning behöver vara en integrerad del av varje arbetsdag i form av variation, mikropauser, gemenskap och reflektion. Arbeta med organisationens kultur och arbetssätt för att säkra återhämtningen. 

  7. Gör insatser tidigt. Uppmärksamma tidiga tecken på stress och utmattning och vänta inte med att anpassa arbetsbelastningen. Då kan mer allvarliga och långdragna problem undvikas. 

  8. Den digitala arbetsmiljön är lika mycket arbetsgivarens ansvar som den fysiska. Brister i den digitala arbetsmiljön kan till exempel handla om dålig teknisk utrustning, säkerhet eller användbarhet. För att upptäcka och åtgärda problem krävs ett systematiskt arbete där den digitala miljön inkluderas i återkommande skyddsronder. 

  9. Erbjud förebyggande utbildning och handledning. Många kommunikatörer hamnar i frontlinjen för hot, hat och oresonlig kritik genom att och producerar och publicerar kommunikation och modererar kommentarsfält. Det innebär en påfrestande arbetsmiljö som kräver insatser från arbetsgivaren. 

  10. Ta kontakt med DIK. Våra förtroendevalda och DIK:s rådgivning kan stötta dig och ditt team i att skapa en bättre arbetsmiljö. 

Läs mer om rapporten "Detaljstyrning och censur – offentliganställda kommunikatörers oro för samtiden och framtiden".

Till rapporten