Verktygslåda – påverkansarbete och opinionsbildning

Intresserad av politisk påverkan och opinionsbildning på lokal nivå? I DIK:s verktygslåda för påverkansarbete och opinionsbildning kan du som lokalfackligt förtroendevald ta del av råd och tips kring hur du når ut på bästa sätt.

Syftet med verktygslådan är att ge lokalfackliga tips, råd och idéer gällande opinionsbildning och politiskt påverkansarbete på lokal nivå. Det finns även möjlighet att boka upp en teams träff där en expert från förbundskontoret kan berätta mer om vissa tips och idéer, samt svara på frågor eller fördjupa sig i något av ämnena. Du eller din medlemsförening avgör vad för stöd och hjälp ni behöver.

Skriva debattartikel

Syftet är att påverka den lokala opinionen genom att använda tidningarnas debattsidor.

1. Se till att bestämma vilket budskap du vill förmedla. Är det något aktuellt i kommunen eller i en verksamhet som du vill förmedla vidare till allmänheten? Eller är det en fråga som just nu är extra laddad och som vi lokalt kan spinna vidare på?

2. Fundera på målgrupp och mediekanal. Är det så att frågan kanske mer passar i en specifik branschtidning, då det endast berör en viss yrkesgrupp eller profession? Eller är frågan av allmän karaktär och går att få publicerad i lokal media? Fundera på vilka läsare du vill nå och hur du bäst får störst chans att få inlägget publicerat. Kom ihåg att när du ringat in ämne, budskap och målgrupp, så blir det också enklare att hitta rätt kanal och dessutom få artikeln publicerad.

3. Rubriken sätts oftast av redaktören, men det skadar inte att du tänkt ut en bra rubrik som avspeglar ämnet. När du själv väljer rubriken, så blir det också enklare att komma i gång med skrivandet. Men här gör vi alla olika, vissa börjar med rubrik, andra avslutar med det. Du bestämmer själv hur du vill göra.

4. Det är alltid en fördel att rikta debattartikeln mot en ansvarig funktion, exempelvis mot politiken. Det ökar chanserna att få artikeln publicerad, men det skapar även debatt.

5. Viktigt att själv kunna formulera lösningar, att exempelvis kunna peka på vad man i stället kan göra som ansvarig politiker för att kunna ta sig an problemet på ett bra sätt. Det skapar alltid större legitimitet och seriositet när man också kan presentera lösningar.

6. Det är viktigt att vara kärnfull och slagkraftig i sin debattartikel. Ett bra riktmärke är att hålla sig till 3000 tecken (inkl. blanksteg). Så se till att ta upp huvudbudskapet i ingressen, använd de två-tre bästa argumenten, presentera lösningar och avsluta med att du återkopplar till huvudbudskapet.

7. Se till att skriva enkelt, och använd inga förkortningar som inte är allmänt kända för den stora massan. Ha en röd tråd i din text, så det är lätt att hänga med i resonemanget.

8. När du fått debattartikeln publicerad, är det alltid bra att tacka redaktören och påminna hen om att du gärna skriver mer om ämnet. På det sättet skapar du en god kontakt och tillvaratar en viktig relation med redaktören.

9. Är ni aktiva i sociala mediekanaler, se då till att sprida artikeln för att visa medlemmar och era följare att ni är engagerade i frågan. Det kan vara viktigt ur flera skäl, bland annat utifrån ett rekryteringsperspektiv.

10. Du ska alltid vara bered på att svara på eventuella repliker eller på frågor från exempelvis en journalist eller för den delen från allmänheten. Det är minst lika viktigt som att skriva själva artikeln.

11. Och slutligen ni får gärna informera era kontaktpersoner bland ombudsmännen på kansliet om tänkta debattartiklar.


Samtal med politiker
Syftet är det långsiktiga målet att påverka politiken i rätt riktning och visa vart vi står i olika frågor som är viktiga för våra medlemmar.

1. Se till att sätta ett mål för era politiska samtal. Det kan handla om mål för hur många inflytelserika politiker ni vill träffa och samtala med. Eller så handlar det om mål kopplat till ett politiskt beslut som ni vill att politikerna ska fatta. Genom att målsätta skapar ni förutsättningar för att jobba fokuserat och välorienterat.

2. Ibland kan det vara självklart att veta vilka politiker en ska påverka. Men i vissa lägen kan det vara något mer oklart. Det kanske inte är kommunstyrelseordförande (KSO) som ni i första hand ska träffa. Det kan vara en gruppledare för samma parti i en enskild nämnd som kanske är mer relevant att träffa i just den frågan som ni vill påverka i. Det kan också vara en politisk tjänsteman som ni vet har ett stort inflytande och som kan hjälpa er med den fortsatta kontakten. Det handlar helt enkelt om att hitta rätt beslutsfattare. Gör en katalog över personer som är bra att ha kontakt med

3. Det är alltid bra att kartlägga de politiska partiernas ställningstaganden i den fråga ni vill driva och påverka. Partiernas ställningstaganden går att hitta i budgetmotioner, uttalanden i media, men också via deras egna hemsidor. Genom er kartläggning så ser ni till att skapa ett företräde genom att vara mer pålästa, men kan också argumentera för er sak mycket lättare.

4. Det är alltid viktigt att kunna formulera ett budskap som ser till att svara på frågan om vad problemet är, vilka lösningar ni ser och hur det konkreta förslaget ser ut. Det är alltid enklare för beslutsfattare att ta till sig information, om det också är välunderbyggt.

5. När det väl är dags att ta kontakt med politiker brukar det vara enklast att skicka ett mejl. Det är alltså alltid bra att börja med att mejla, och får man inget svar så kan man följa upp med att ringa. Ett annat effektivt sätt kan vara att höra av sig till den politiska sekreteraren, om en sådan finns. Den politiska sekreteraren har oftast koll på det mesta runt politiken, och kan ganska snabbt svara. Ett annat effektivt sätt kan vara att ta kontakt med politikern via sociala medier eller på ett offentligt möte där politikern deltar.

6. Se alltid till att följa upp ert möte med att skicka ett mejl och beskriv mötet på ett positivt sätt. Fortsätt sedan att hålla kontakten. Efter några månader eller ett halvår kan det vara läge att ta kontakt igen för att träffas. Den bästa kontakten får vi genom att bygga en långsiktig och god relation.

7. Och slutligen om du tror att det är lämpligt kan du alltid informera din närmaste chef om att du som en del av DIK:s arbete med att påverka tar kontakt med politiker. Känner du dig osäker på om det krockar med din roll som tjänsteperson, kan du alltid rådgöra med ansvarig ombudsman på förbundskansliet.

Kontakt med media vid intervju
Syftet kan vara att förbättra våra kontakter med media och få fram vårt budskap. Vi påverkar opinionen genom att aktivt och på ett bra sätt delta i olika sorters mediesammanhang.

1. Det är lika viktigt att vara hjälpsam, öppen och trevlig när en journalist hör av sig till oss för exempelvis en intervjuförfrågan, som när vi hör av oss till dem för att sälja in vår debattartikel. Vi ska vara serviceinriktade och försöka hjälpa till så gott det går.

2. När du blir uppringd av en journalist är det alltid bra att veta vad syftet med samtalet är. Är det en intervju som ska göras? Är du den enda intervjupersonen? Eller är det mer ett researchsamtal, det vill säga journalisten vill få mer bakgrundsinformation till ett reportage denna vill göra? Är du överhuvudtaget rätt person för intervjun, eller ska du hänvisa till någon annan?

3. Det är även viktigt att slå fast vad det är för fråga journalisten vill prata med dig om. För vi pratar aldrig om sekretessärenden eller andra känsliga ärenden. Exempelvis ska man inte prata om ärenden gällande enskilda medlemmar och det finns även sådant som ligger under förhandlingssekretess under pågående förhandlingar med arbetsgivaren som man inte ska prata om. Det är viktigt att detta klargöras tidigt i kontakten.

4. Viktigt att komma ihåg är att du aldrig behöver ta ett samtal med en journalist på studs. Utan be att få återkomma. Det ger tid att förbereda sig och att kunna besvara frågorna på ett bra sätt.

5. När du förbereder dig är det bra att du fokuserar på 2–3 saker som du vill ha sagt.

6. Det kan vara bra att fundera på var du vill göra intervjun. Ska det vara en telefonintervju? Eller ska intervjun göras på en speciell plats. Beroende på vad det är för intervju, så kan val av plats vara avgörande för att exempelvis förstärka budskapet.

7. Hitta inte på något svar. Vet du inte svaret så säg det och be att få kolla fakta och återkomma. Och glöm då inte att verkligen återkomma med svaret till journalisten.

8. Se alltid till att behålla lugnet och humöret uppe samt att agera korrekt.

9. Är du osäker på intervjun, och känner dig ovan. Då kan du alltid provköra intervjun med någon du har förtroende för eller ta kontakt med förbundets pressansvarige – det är alltid bra när man känner sig osäker.

10. Och slutligen se alltid till att be om att få se citaten och att du godkänner dessa innan publikation.


Utåtriktade aktiviteter
Syftet med utåtriktade aktiviteter är att nå ut till fler med vårt budskap och bilda opinion. Vi kanske når ut till personer eller grupper som vi annars inte träffar.

1. Se till att fastslå vad det är för budskap ni vill ha för aktiviteten? Men ha även mål för aktiviteten, det vill säga vad vill ni uppnå med den? Ska det exempelvis vara rekryterande? Eller kanske mer opinionsmässig och politisk? Ni behöver helt enkelt avgöra syftet och målet med aktiviteten.

2. Att fastslå tid och plats i god tid är alltid viktigt. Men det är ju det av flera skäl. Vissa platser och tider är extra bra utifrån var och när vi når flest människor, men också utifrån när flest människor har tid att stanna och lyssna. Viktigt att komma ihåg att man behöver införskaffa polistillstånd för bland annat demonstrationer och manifestationer på offentlig plats.

3. Inför att ni ska gå ut med en aktivitet så är det alltid bra att lägga upp information i sociala medier, så att fler nås av aktiviteten och förhoppningsvis får ni större uppslutning.

4. Beroende på vad det är för aktivitet så är det alltid bra att ha med sig material som ni också delar ut. Det kan vara en broschyr om den fråga ni driver, eller rekryteringsfolder för att kunna bli medlem.

5. Det är även alltid positivt att bjuda på något, kanske på kaffe. Det gör det lättare för intresserade att stanna upp och prata en stund.

6. Många kan uppleva att det kan vara svårt att veta vad man ska starta samtalet med, därför kan det alltid vara bra att gå igenom huvudbudskapet och tips på bra samtalsstartare.

För mer information
Här hittar du våra rapporter och remissvar:
Rapporter och remisser | Fackförbundet DIK

Här hittar du våra debattartiklar:
Debattartiklar | Fackförbundet DIK

Här hittar du våra pressmeddelanden:
Pressmeddelanden | Fackförbundet DIK