En anmälningsplikt hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle

nej-till-angiverilagar

Ska offentliganställda vara skyldiga att ange papperslösa människor som de möter i tjänsten? Det tycker regeringen och Sverigedemokraterna. DIK är starkt kritiska mot förslaget och anser att det ska dras tillbaka i sin helhet.

Tidöpartierna M, L, Kd och Sd vill att det ska införas en anmälningsplikt för alla som arbetar i myndigheter och kommuner. Förslaget innebär att offentliganställda bibliotekarier, museipersonal och andra yrkesgrupper kan tvingas informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd.  En statlig utredning tittar just nu på hur en anmälningsplikt ska kunna utformas och ska lämna ett förslag hösten 2024. 

En undersökning bland DIK:s bibliotekariemedlemmar visade att fler än 9 av 10 motsatte sig förslaget. Endast 3 procent ansåg att förslaget var bra.  

Läs också vår kortrapport: Sveriges bibliotekarier tänker inte ange papperslösa.

Läs rapporten

”Jag föredrar att bli avskedad framför att ange någon.”

DIK är emot förslaget om anmälningsplikt 

Det finns flera grunder till att DIK anser att förslaget om anmälningsplikt – eller informationsplikt som det också kallas – är en dålig idé: 

 • Det är ett hot mot det demokratiska samhället:   
  Förslaget om anmälningsplikt för offentliganställda är djupt problematiskt för DIK:s medlemmar. Det går stick i stäv med medlemmarnas uppdrag och yrkesetik och skulle innebära en stor etisk stress. Att människor ska ange varandra hotar dessutom det fria, öppna och demokratiska samhället i grunden.  

 • DIK:s medlemmar vill inte ange besökare: I den medlemsundersökning som DIK har gjort bland bibliotekariemedlemmar visade det sig att över 90 procent var starkt kritiska mot förslaget. Under våren 2023 skrev över 2000 personer på en namninsamling mot anmälningsplikten som överlämnades till Sveriges migrationsminister. 

 • Det strider mot flera lagar: Förslaget ställer offentligt anställda både inför svåra etiska dilemman och lagkonflikter. Enligt både bibliotekslagen och museilagen ska verksamheterna vara öppna och tillgängliga för alla. Detta förslag tvingar anställda att välja mellan vilken lag de ska följa och vilken de ska bryta mot. Det strider också mot flera internationella konventioner, till exempel barnkonventionen och FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter som säger att alla har rätt till information och kultur. 

 • Ökad risk för diskriminering: Det är inte tydligt hur offentliganställda ska kunna efterleva en anmälningsplikt. En medlem skriver: ”Hur ska jag veta om någon har uppehållstillstånd? Ska jag be alla som inte ser ’svenska’ ut om papper?” DIK ser stora risker för ökad rasprofilering och diskriminering i samhället. 

 • Förtroendet för offentliga institutioner hotas: Förtroendet för biblioteken och museerna är generellt sett högt. En anmälningsplikt riskerar att rasera förtroendet, öka segregationen och leda till att människor avstår från att söka information och ta del av kultur. 

”Det är en mänsklig rättighet att få tillgång till kultur, litteratur och information, oavsett papper och status.”

Hur stoppar vi förslaget om anmälningsplikt? 

I DIK:s arbete mot förslaget har vi bland annat: 

 • Uppmanat regeringen att dra tillbaka förslaget om anmälningsplikt i sin helhet – det räcker inte att det eventuellt ska göras undantag för vissa yrkesgrupper.  

 • Samlat in namnunderskrifter mot förslaget och överlämnat dem till migrationsministern. 

 • Tillsammans med andra fackförbund och yrkesgrupper anordnat demonstrationer, möten, skrivit debattartiklar och anordnat andra aktiviteter för att skapa engagemang i frågan. 

 • Arrangerat och deltagit i flera panelsamtal om anmälningsplikten. 

”Folk ska inte behöva vara rädda för att gå till språkcaféer, söka information eller ta sina barn till biblioteket.”

Läs också: DIK:s öppna brev om anmälningsplikten till migrationsministern.

Läs brevet

Var med och kämpa mot anmälningsplikten med oss! 

DIK anser att förslaget om anmälningsplikt är oetiskt, omänskligt och strider mot grundläggande värden. Det skulle inte bara sätta bibliotekarier, museianställda och andra yrkesgrupper i en svår situation, utan också underminera förtroendet för våra demokratiska och öppna kulturinstitutioner. DIK kräver att regeringen drar tillbaka förslaget i sin helhet. 

Som medlem eller förtroendevald i DIK kan du vara med i vårt arbete mot anmälningsplikten till exempel genom att dela våra ståndpunkter vidare, skriva insändare eller debattartiklar i din lokaltidning eller arrangera en demonstration.

Här hittar du en verktygslåda för lokalt påverkansarbete.